Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Construire casă de vacanţă”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire casă de vacanţă”propus a fi amplasat în localitatea Zece Hotare,   nr. 92/A, nr. cad. 50515,C.F. nr. 50515, comuna Suncuius, judeţul Bihor, titular MURESAN CALIN SABIN

 

1.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

2.      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 11.08.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

   
PROIECT   DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.      din   .2011

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de Muresan Calin Sabin  ,cu sediul în localitatea  Targu Mures ,str. Pandurilor,   nr. 15, ap.6 ,  judeţul Mures  , înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 10705 din 22.06.2011;în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.08.2011 că proiectul “Construire casă de vacanţă” propus a fi amplasat în localitatea Zece Hotare,   nr. 92/A, nr. cad. 50515,C.F. nr. 50515, comuna Suncuius, judeţul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 10705 din 22.06.2011;nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu  se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata  sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul propus este situat în  Situl Natura 2000: ROSCI 0062 – DEFILEUL CRISULUI REPEDE – PADUREA CRAIULUI  atribuitîn custodie CENTRULUI PENTRU ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA.

Prin proiect se propune: construirea unei case de vacanta pe o suprafata S=100 mp.

·        Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

ØConstruirea unei case de vacanta parter , de forma organica (o elipsa curbata), din stuctura de lemn , pe fundatii din beton, acoperis sarpanta de lemn si in velitoare „verde” – strat de pamnat vegetal , ce urmeaza a fi plantat.  ;

ØApele uzate menajere  vor fi  evacuate intr-un bazin vidanjabil etans.

Ø Incălzirea  se va realiza prin intermediul unei sobe pe combustibil solid;

ØAlimentarea cu apă în scop  igienico – sanitar se  va realiza de la putul forat propus;

ØAlimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricăexistentăîn zonă;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului  vor fi colectate selectiv si vor  fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare  adecvata a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 03.08.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare. 

    Condiţiile de realizare a proiectului :

·          Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor,  I.J.C. Bihor, A.S.P. Bihor,

·          Se vor respecta prevederile cuprinse in Avizul nr.089 din 01.07.2011 – Centtrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila Bihor.

·          Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3 / 10.02.2011 emis de Comuna Suncuius , precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·          In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·           Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în bazin   betonat vidanjabilse vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002    modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică  se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin   H.G. nr. 352 / 2005;

·          Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

 

·          Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

               Director Executiv

   Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

 

 

                                   Serviciul Reglementări                                                                                              

                                           ing. Mihaela CRĂCIUN

 

 

 

 

Întocmit: Ing. Mădălina BOROS