Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul " Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Stei"

PROIECT   DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE

                                              Nr.  din      .12.2010

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Orasul Stei  cu sediul în localitatea Stei, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 18514 din 14.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

       decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 15.12.2010 ca proiectul “Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Stei, judetul Bihor-Captare si retehnologizare statie de tratare”,in Stei  , judetul Bihor

                                          nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
   
Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul intra sub incidenta  Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la

             pct.10 litera b)proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto

                pct.11.litera c)statii pentru epurarea apelor uzate , altele decat cele prevazute in anexa nr.1

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 15.12.2010  la sediul  APM Bihor.   

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

      -proiectul propune suplimentarea debitului  existent al apei potabile ce alimenteaza localitatea Stei prin captarea de suprafata  , de tip mixt din Valea Mare Carpinoasa, la cca 800 m amonte de confluenta cu paraul Galbena.Datorita faptului ca in perioadele secetoase paraul Valea Mare Carpinoasa  nu asigura debitul necesar la sursa , pe raul Galbena a fost construita o statie de pompare care refuleaza  apa in conducta de aductiune cand debitul din Valea Mare Carpinoasa este insuficient.Din acest motiv este necesar sa se realizeze o investitie noua , cu o captare pe Raul Crisul Pietros.

Retehnologizarea  statiei de tratare existenta prin schimbarea  tuturor conductelor existente de la filtrele rapide existente, decantoare existente si retele tehnologice exterioare existente.

- amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

-  nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

      Conditiile de realizare a proiectului:

a)     In perioada de executie a proiectului se vor lua toate masurile care  se impun pentru evitarea poluarii apelor subterane  si de suprafata , pentru protectia tuturor factorilor de mediu .

b)   Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a amplasamentului.

c)      Se vor respecta toate prevederile prevazute in avizele emise de alte autoritati;

Titularul de proiect va informa APM Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect(caracteristici tehnice, amplasament etc) si orice incident sau accident care ar putea afecta mediul.

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice APM Bihor in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Or. M.M.P. nr.135/2010 , sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu conform Ord.M.M.D.D. 1798/2007

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

 

 

                                                                                   Sef Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing.  Daniela ALEXAN

 

         

 

          Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN