Back

Anunţ public - Proiect decizia etapei de încadrare pentru proiectul “S.F. Refacere şi modernizare drum comunal DC 230 Şoimi – Codru din DJ 709A” ”

PROIECT DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr. 000 din 00.08.2011

 

                                                                                                                              

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Şoimi, cu sediul în comuna Şoimi, nr. 39, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 12721 din 27.07.2011., în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA pentru PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR           
    decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 10.08.2011, că proiectul:

„S.F. Refacere şi modernizare drum comunal DC 230 Şoimi – Codru din DJ 709A”                                                                                                                                      

nu se supune    evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:                                                                                                                                               

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:                                                                                                                                  

a)  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , punctul - 10. – Proiecte de infrastructură, litera b) – Proiecte de dezvoltare urbană 

b)  s-au realizat verificarea amplasamentului cu participarea reprezentantului A.P.M. Bihor, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare şi pentru evaluarea adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data de 10.08.2011 la sediul APM Bihor.                                                                                                                                                                    

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                     

c) proiectul se referă la: 1) – refacerea şi modernizarea drumului comunal DC 230 Şoimi – Codru, începând din DJ 709A, existent, cu lungimea totală de 6 km, cu lăţimea carosabilului de 4 – 6 m, cu completarea fundaţiei existente pe porţiunea de 6 km cu balast de 10 cm, strat de bază din piatră spartă de 10 cm grosime şi îmbrăcăminte din beton asfaltic BAPC 16 de 7 cm grosime. Acostamentele vor avea lăţime de 2x50 cm pe cca. 6 km, vor fi executate dintr-un strat de balast de 7 – 17 cm grosime şi un strat de macadam de 10 cm grosime. Se vor realiza şanţuri cu secţiune trapezoidală, în taluz natural, cu adâncime minimă de 50 cm pe toată lungimea drumului. Pe Valea Zărlogului se vor executa cca. 400 m apărări de maluri, cu gabioane din plasă de sârmă, umplute cu bolovani de râu, cu înălţimea de 1 – 2 m şi se vor executa cca. 800 m ziduri de sprijin spre versant cu înălţimea de 1 – 1,5 m şi cca. 350 m zid de sprijin spre Valea Zărlogului, cu înălţimea de 1,5 – 2 m. Vor fi executate pe traseul drumului 5 podeţe dalate noi, cu L=2 m şi B=7,5 m, 2 podeţe dalate noi cu L=4 m, cu B=7,5 m, 23 podeţe tubulare cu Dn 800 mm, l=7,5 şi 6 podeţe tubulare cu Dn 600 mm, l=5 m pe drumurile laterale.

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu conform prevederilor legale.

e) prin executarea lucrărilor proiectate se va asigura circulaţia în condiţii normale între localităţile Şoimi şi Codru, se va reduce nivelul de zgomot şi vibraţii şi vor scădea emisiile de noxe de la mijloacele de transport, faţă de nivelul actual. Executarea proiectului comportă impact pozitiv asupra mediului.    

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a)- proiectul propus intră sub incidenţa <LLNK 12007    57180 302  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, parţial drumul comunal DC 230 se suprapune peste situl Natura 2000 ROSCI 0061, în proporţie de numai 1,66 % (cca. 100 m), care reprezintă teren intravilan, lipsit de vegetaţie arboricolă şi de habitate protejate prin sit, prin urmare lucrările proiectate nu vor avea impact negativ semnificativ asupra biodiversităţii protejate prin situl Natura 2000.

b) – titularul proiectului a obţinut Avizul favorabil nr. 420/02.08.2011 din partea Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius – custodele sitului Natura 2000 ROSCI 0061 – Defileul Crişului Negru

c) – lucrările de refacere şi modernizare a drumului comunal se referă la drum existent, cu păstrarea traseului iniţial, care este o zonă antropizată unde nu există habitate naturale, nici floră şi faună sălbatică.

d) – amplasamentul drumului comunal DC 230 se află, în proporţie de 98,34%, în afara sitului Natura 2000 ROSCI 0061 – Defileul Crişului Negru, modernizarea lui nu va avea impact negativ asupra sitului. 

e) – prin realizarea proiectului propus se va reduce impactul privind nivelul de zgomot şi vibraţii şi se va reduce nivelul emisiilor de noxe generat de traficul rutier.                                                                 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, inclusiv cele privitoare la organizarea de şantier, managementul deşeurilor,

b)Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5 din 26.07.2011 emis de Comuna Şoimi, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate                             

c)Se vor respecta întocmai prevederile Avizului favorabil nr. 420 /02.08.2011 emis de Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisius cu îndeplinirea condiţiilor impuse de aviz  

d) Se vor respecta prevederile Notificării pentru începerea execuţiei nr. NC 31/03.08.2011 – emisă de A.N.A.R. – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea  

e) Nu se vor depozita materiale de construcţie şi/sau deşeuri din construcţii în situl Natura 2000 şi în vecinătatea sitului, sau în albia Văii Zărlogului.                      

f)Se vor executa lucrările de refacere a mediului, pentru aducerea amplasamentului la starea naturală, imediat după terminarea lucrărilor de modernizare

g) La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010. 

       Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.                                                                                                     

 

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Director executiv 

Ovidiu Constantin DĂESCU                                                                                                                                  

 

 

Şef Serviciu Reglementări                                                                                          Şef Birou Deşeuri şi                                   Arii  protejate

      Mihaela CRĂCIUN                                                                                                        Monika CIUPLEU

 

 

 

Întocmit :            BERECZ Ladislau