Back

Anunţ public - Proiect decizia etapei de încadrare pentru proiectul “FABRICA DE LACTATE “

PROIECT  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.           din   

 

     

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de DRAGOS GLIGOR FLORINEL   cu domiciliul în localitatea Oradea,  str. Spartacus , nr. 3,bl.2, ap.12     , înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 12176 din 18.07.2011;în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.08.2011 că proiectul “FABRICA DE LACTATE “ propus a fi amplasat în localitatea Cociuba Mare ,DJ 709A, KM.22, nr. Cad. 50244 ,    judeţul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 12176 din 18.07.2011,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

 Justificarea prezentei decizii: 

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa 2., la pct. 7 – Industria  alimentara , lit. “c” – fabricarea produselor lactate;

·      Prin proiect se propune: realizarea unei fabrici de prelucrare a laptelui cu o capacitate de 2000 l/zi , in comuna Cociuba Mare.

·        Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø  Terenul destinat realizarii investitiei este de S=600 mp, din care  constructii  S= 450 mp, compartimentat astfel :Spatii pentru personal si acces, spatii pentru productie ( fabricare branzeturi, ambalare lape de consum si smantana, saramurare telemea, maturare cascaval si ambalare, etc.) , spatii pentru expeditia produselor finite ( depozite frigorifice, etc.), spatii anexe  (centrala termica, depozit sare, etc)

ØApele uzate tehnologicede productie sunt trimise gravitational la separatoarele de grasimi cu flotatie , apoi vor fi dirijate  intr-un bazin vidanjabil  Vt=8 mc.

ØApele pluviale rezultate de pe  platforma de stationare a masinilor vor fi preluate de rigole si vor fi conduse la separatorul de hidrocarburi si namol. 

Ø Incalzirea  apei in scop igienic si tehnologic va fi asigurata printr-o centrala termica cu 2 cazane pe combustibil solid si un cazan mic suplimentar pe GPL pentru ridicarea ocazionala a apei fierbinti industiale;

ØAlimentarea cu apă în scop  igienico – sanitar se realizează prin racord din  reteaua comunală;

ØAlimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricăexistentăîn zonă;

ØApele uzate fecaloid – menajere se  vor evacua într-un  bazin betonat vidanjabil , care se vidanjeazăperiodic cu firmăautorizată;

ØApele pluviale de pe amplasament se vor  evacua în reţeaua hidrografică;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 03.08.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare. 

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

       Condiţiile de realizare a proiectului :

·          Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor,  I.J.C. Bihor, A.S.P. Bihor,

·          Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 319 / 18.11.2010 emis de Consiliul Judetean Bihor, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·          In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·           Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în bazin          betonat vidanjabilse vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002       modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică        se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin    H.G. nr. 352 / 2005;

·          Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·          La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010 . 

·          La finalizarea investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina Autorizatie de mediu conform Ord. MMDD nr.1798/2007

 

·          Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Serviciul Reglementări                                                                                               

                                                                                                                    ing. Mihaela CRĂCIUN

 

 

 

 

 

Întocmit:

Ing. Mădălina BOROS