Back

Anunţ public - Proiect decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Lucrări de desfiinţare – dezafectare Parc petrolier 2 Abram “

 

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …...... din  11.08.2011    

                    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OMV  PETROM  SA,         cu sediul în Bucureşti – str. Coralilor nr. 22,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 11.370/05.07.2011,               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                  Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.08.2011, că proiectul “Lucrări de desfiinţare – dezafectare Parc petrolier  2  Abram  “ amplasament în extravilanul   comunei Abram, sat Margine -  nr. cad. 9,  CF 50479,  judeţul  Bihor, nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  fiind încadrat  în  Anexa nr. 2, la pct. 2.e( instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia petrolului ) si la pct. 13.a.( orice modificari … ale proiectelor …care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului )

- b)  proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare   

- c) realizarea lucrărilor de desfiinţare–dezafectare, în conformitate cu prevederile proiectului prezentat spre avizare şi în condiţiile descrise în continuare va avea un impact nesemnificativ asupra mediului, terenul ocupat actual de construcţii şi instalaţii petroliere urmând a fi redat în circuitul agricol la categoria de folosinţă şi calitate iniţială.

            Condiţiile de realizare a proiectului:    

-  nu vor începe lucrările de demolare decât dupa golirea tuturor conductelor, rezervoarelor de şlamuri petroliere.

-     produsele petroliere şi şlamul din rezervoare, cât şi solul infestat cu produse petroliere va fi preluat de firme autorizate în tratarea acestora.

- deşeurile rezultate din execuţia proiectului se vor colecta selectiv, vor fi stocate în locuri special amenajate şi se vor preda unităţilor specializate şi autorizate în valorificarea sau eliminarea lor. Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi se va controla de beneficiar prin intermediul dirigintelui de şantier.

-  pentru toate deşeurile retrase de pe amplasament, se va stabli  împreună cu autoritatea locală locurile de depozitare finală şi firma de valorificare a deşeurilor; se va verifica existenţa autorizaţiei de funcţionare în cazul firmei care procesează deşeurile şi/sau gospodăreşte depozitul de deşeuri

- după demolarea platformelor betonate din zona rezervoarelor  vor fi efectuate analize de sol pentru depistarea eventualelor poluări ale solului şi a apelor freatice,  iar dacă este cazul solul poluat va fi îndepărtat în totalitate şi predat la firme specializate spre depoluarea  acestuia.

- nu se va trece la rambleerea excavaţiilor până când nu se vor prezenta la APM Bihor rezultatele analizelor de sol şi obţine acceptul APM pentru finalizarea ecologizării  amplasamentului.

-  reamenajarea terenului se va face la terminarea lucrărilor. Amplasamentul  pe care se vor executa lucrările de demolare şi zona înconjurătoare,  se vor preda fără deşeuri.

-  în timpul executării lucrărilor de demolare  este strict interzisă evacuarea de ape uzate  tehnologice pe sol sau în apele de suprafaţă sau subterane.

-  apele uzate menajere vor fi evacuate prin vidanjare de catre operatori autorizati la statii de epurare orasenesti.

-  pe  toată  durata  lucrărilor, pentru protecţia mediului în zona de demolare şi în zona adiacentă acesteia,  se vor lua următoarele  măsuri necesare pentru diminuare şi protecţie împotriva degajărilor de praf, limitarea împrăştierii molozului şi reducerea vibraţiilor puternice:

- constructorul are obligaţia să asigure menţinerea curată a străzilor/drumurilor utilizate pe perioada execuţiei lucrarilor .

-   întreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilişilubrifianţi şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni.

-   scurgerile  accidentale  de  produse  petroliere  pe  sol  vor  fi  tratate  cu  substanţe  absorbante  tip  HEGSORB  sau  alte  material  absorbante.

-   solul  contaminat  se  tratează  prin  bioremediere.

- solul vegetal va fi decopertat şi depozitat separat, în vederea utilizării lui ulterioare la amenajarea spaţiilor verzi.

- lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje, alimentarea cu carburanţi şi lubrefianti, se vor executa numai în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile împotriva poluării apelor freatice şi a solului.

-     toate operaţiile de schimburi de ulei, întreţinere şi reparaţie precum şi spălarea mijloacelor de transport, se vor efectua numai în spaţiile special amenajate şi destinate  acestui scop, la unitati autorizate.

- pentru minimizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi încadrarea în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare  toate echipamentele şi utilajele prevăzute cu motoare cu ardere internă utilizate vor fi prevăzute cu sisteme de minimizare şi reţinere a poluanţilor emişi şi vor îndeplini cerinţele prevăzute de HG 743/2002 şi vor fi supuse periodic inspecţiilor tehnice.

-     toate echipamentele şi maşinile vor beneficia de service regulat pentru a preveni scurgerile de produse petroliere generate de uzură în perioada de funcţionare la frontul de lucru sau pe traseele de deplasare.

-  societatea care va executa demolările va menţiona  în Procesul verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor toate deşeurile rezultate în urma lucrărilor de demolare şi modul în care au fost depozitate. Se vor anexa la Procesul verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor toate documentele de predare a deşeurilor la depozitele finale şi/sau firmele de valorificare autorizate.

-  Prejudiciile aduse mediului se vor trata ca neconformităţi, vor fi menţionate în Fişa de urmărire a lucrării şi se vor remedia până la finalizarea acesteia.

             În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010 al MMP.

                    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU

 

                SERVICIUL  REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

  Ing.  Mihaela  CRĂCIUN

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU