Back

Decizia emitere PUZ " Parcelare teren şi construire locuinţe unifamiliale S(D)+P+1E"

                                           DECIZIA   nr.   229   din   22.08.2011   

privind solicitarea de eliberare a avizului de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.11.834/12.07.2011, formulată în baza Certificatului de urbanism nr.1845/05.07.2011 emis de Primăria municipiului Oradea, 

             În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  HG 1076/2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu  pentru  planuri  si  programe, a  consultării  Comitetului Special Constituit  în  şedinţa  din data de  03.08.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor,  a  informării  publicului  prin  anunţuri  repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  acestuia,

                                  Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor   decide   că 

Planul Urbanistic Zonal –  Parcelare teren şi construire locuinţe unifamiliale  S(D)+P+1E
Amplasament –Oradea  str. Colinelor nr. cad. 8304, 8305, 8306, 8307, 8.308  si  8311, judeţul  Bihor

Titulari:  SC EURO MAX INVESTMENT SRL,  SC BELLA CASA CONST SRL  si  ILE ALIN                

referitor  la  o  suprafaţa  de  teren  de  7.823 mp –  intravilan, proprietatea privată a solicitantilor  conform CF 164242 – nr. cad. 8.311; CF 16424 – nr. cad. 8.306; CF 169602 – nr. cad. 8.304; CF 169603 – nr. cad. 8.305 si CF 7854NDF – nr. cad. 8.307, 8.308, 8.309, 8.310,  conform  PUG aprobat prin HCL Oradea  nr. 49/2000.    

care  propune :

-   stabilirea condiţiilor de amplasare a unei zone de locuinţe în regim de înălţime S(D)+P+1E  pe terenul intravilan cu suprafaţă de  7.823  mp

- bilanţul teritorial propus:

-  suprafaţa teren …………………….………………………………..   7.823  mp …. 100   %

-  teren extravilan lotizat ……………………………………………..    2.558  mp  ….  32,7 %

    - din care drum privat extravilan  …..    268 mp …   3,5 %

-  teren intravilan lotizat ………………. 5265 mp … 67,3 %

-  loturi destinate construirii de locuinte ……………………………...   4.386  mp  ….  56    %

-  drum privat intravilan …….………………………………………...      690  mp  .…    8,8 %

-  teren care va devine drum public – str. Colinelor ……………….….     189  mp ….     2,5 %

- se propun:  suprafaţa parcelelor: min. 700 mp, front la stradă min. 14 m, adâncimea parcelei – mai mare sau egala cu latime lot,  POT maxim – 38 %, CUT maxim – 0,8,   parcaj obligatoriu pe lot – minim 1 loc/locuinţă, zone verzi şi spaţii plantate – 35 % din suprafaţa parcelei,  regim înaltime construcţii  S(D)+P+1E .

- asigurare utilităţi:

-    apa  potabilă  urmeaza a fi asigurată din reţeaua municipiului Oradea, prin extinderea reţelei stradale existente pe str. Raspantiilor

-    apele uzate menajere  vor fi evacuate printr-o reţea de canalizare ce se va racorda la reţeaua de canalizare menajeră a municipiului Oradea - str. Raspantiilor

 -    apele pluviale vor fi colectate din incinte prin reţele de rigole deschise sau acoperite, fiind conduse în şanţurile colectoare existente lângă drumuri.

-    alimentarea cu energie electrică se va face prin extinderea reţelei de electricitate existentă în zonă pe str. Colinelor.

-    încălzirea imobilelor se va face cu centrale termice individuale, pe gaz, combustibili lichid sau lemn.

 nu  necesită  evaluare  de  mediu,  terenul studiat fiind amplasat în afara ariilor naturale protejate si nu se identifică efect semnificativ advers asupra zonei de amplasare a planului ca urmare a adoptării acestuia.

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 544 / 2004,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

            

 

               DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU 

             SERVICIU  REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Mihaela  CRĂCIUN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU