Back

Decizia emitere PUZ "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judetul Bihor"

                                           DECIZIA   nr.   230   din   22.08.2011   

privind solicitarea de eliberare a avizului de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.10.894/24.06.2011, formulată în baza Certificatului de urbanism nr.191/20.06.2011  emis de Consiliul Judetean Bihor, 

             În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  HG 1076/2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu  pentru  planuri  si  programe, a  consultării  Comitetului Special Constituit  în  şedinţa  din data de  20.07.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor,  a  informării  publicului  prin  anunţuri  repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  acestuia,

                                  Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor   decide   că 

Planul Urbanistic Zonal –  Sistem de management  integrat al deşeurilor solide  în  judetul Bihor

Titular:   Consiliul  Judeţean  Bihor.

referitor  la  implementarea proiectului ce face parte din Programul Operaţional Sectorial MEDIU  2007 – 2013  pe suprafaţa totală de 7.535 km2  a judeţului Bihor, proiect ce acoperă o perioadă de planificare de 30 ani ( 2010 -2040 ).  Suprafaţa totală pe care se va construi va fi de  43,390 ha, din care:

-     suprafaţa staţiei de tratare mecano-biologică  Oradea = 4 ha

-     suprafaţa staţiilor de transfer şi a staţiilor de sortare Beiuş, Marghita, Salonta, Săcueni, Borş – însumează 10,468 ha

-     suprafaţa pentru închiderea depozitelor neconforme = 32,918 ha 

            Principalele obiective ale proiectului sunt:

-     colectarea deşeurilor menajere de la întreaga populaţie a judeţului

-     implementarea colectării separate a deşeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât şi în mediul rural

-     realizarea unui grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor municipiale şi asigurarea îndeplinirii ţintelor privind deşeurile de ambalaje

-     reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile la depozitare prin compostare şi alte metode de tratare, astfel încât să se asigure atingerea ţintelor legislative

-     gestionarea corespunzătoare a fluxurilor speciale de deşeuri ( deşeuri municipale periculoase, deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti )

-     închiderea depozitelor neconforme

care  propune  realizarea urmatoarelor investitii:

-  statia de tratare mecano-biologica Oradea - teren  40.000 mp

-  statie de sortare si transfer Beius        - teren  30.000 mp

-  statie de sortare si transfer Marghita  - teren  21.293 mp

-  statie de sortare si transfer Salonta     - teren    8.393 mp

-  statie de transfer Sacueni                    - teren  15.000 mp  

-  statie de stocare temporara Stei          - teren  15.000 mp

-  statie de sortare  Bors                         - teren  15.000 mp           

-  închidere  depozit neconform de deseuri Oradea    - suprafata totala   221.179 mp

-  închidere  depozit neconform de deseuri Beius       - suprafata totala    17.836 mp

-  închidere  depozit neconform de deseuri Marghita  - suprafata totala    17.080 mp

-  închidere  depozit neconform de deseuri Salonta    - suprafata totala     16.952 mp 

-  închidere  depozit neconform de deseuri Alesd       - suprafata totala    17.698 mp

-  închidere  depozit neconform de deseuri Sacueni    - suprafata totala      9.316 mp

-  închidere  depozit neconform de deseuri Stei          - suprafata totala     14.565 mp

-  închidere  depozit neconform de deseuri Valea lui Mihai-supraf totala  15.060 mp

 nu  necesită  evaluare  de  mediu,  terenul studiat fiind amplasat în afara ariilor naturale protejate şi nu se identifică efect semnificativ advers asupra zonei de amplasare a planului ca urmare a adoptării acestuia.

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 544 / 2004,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

             

 

               DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU 

 

 


                                SERVICIU  REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                     Ing.  Mihaela  CRĂCIUN

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU