DECIZIE

Nr.  138  din  23.05.2011

 

             privind  solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu ,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu  nr.  7333/03.05.2011, in baza Certificatului de Urbanism nr. 302/27.10.2010, eliberat de Consiliul Judetean Bihor,

                       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri si programe,  a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  11.05.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informarii publicului prin anunturi repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  acestuia , 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

“PUZ –Montare antena telefonie mobila pe pilon “

Amplasat in loc. BUDUREASA, nr. cad. 275, jud. Bihor

Titular:  SC RCS & RDS SA BUCURESTI

Referitorla reglementarea conditiilor optime de amplasare a unei statii de baza telefonie mobila de tip GSM

Care propune; -amplasarea unei statii de baza telefonie mobila de tip GSM in extravilanul localitatii Budureasa pe terenul cu suprafata de 100 mp, cu acces de pe DJ 764.

-POTmax =50%, CUT max =0,5

-nu se va utiliza apa si nu vor rezulta ape uzate, energia electrica se va asigura din reteaua de joasa tensiune din zona,

nu  necesită  evaluare  de  mediu, avand in vedere ca planul se refera la o suprafata mica de teren, amplasamentul studiat este situat in afara ariilor naturale protejate si nu se identifica efect semnificativ advers asupra zonei de amplasare a planului ca urmare a adoptarii acestuia.

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                  DIRECTOR  EXECUTIV

                     Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI    

                                                                                                   ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: sing Eugen Gavecz