Back

Decizie PUD -“Construire casă S+P+E”

DECIZIA  nr.    din                                                                                

 

 

privind solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu 

nr. 10363 / 15.06.2011,

         În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  13.07.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  publicului,  în baza Certificatului de urbanism nr. 1203 / 11.05.2010 emis de Primăria municipiului Oradea,

 

Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor  decide că:

                                                              

Plan  Urbanistic de Detaliu “Construire casă S+P+E”

Amplasament : extravilanul municipiului Oradea, str. Strugurilor, nr. cad. 3559/3,               CF nr. 166005,judeţul Bihor

 

Titular : Sărac Ionuţ - Pavel, cu domiciliul în municipiul Oradea,str. Ciheiului, nr. 3, bl. PB45, et.1, ap. 7 judeţul Bihor

 

referitor lao suprafaţă de teren arabil de 725 mp, situată în intravilanul municipiului Oradea conform PUG,nr. cad. 3559/3, CF. nr.166005, judeţul Bihor, proprietari Sărac Ionuţ Pavel şi Sărac Florentina;

care  propune

-         Destinaţia de R1a – Locuinţe izolate în regim mic de înălţime,conform Regulamentului aferent Strategiei de Dezvoltare a municipiului Oradea, în vederea amplasării unei case familiale cu regim de înălţime de S+P+E şi cedarea unei suprafeţe de 19 mp din parcela de 725 mp pentru modernizare drum privat ;

-         Gard de împrejmuire cu L = 114 ml din care 4 ml poartă de acces;

-         Bilant teritorial: S parcela = 706 mp, S construită = 247 mp (35 %), POT maxim propus  – 35 %, C.U.T maxim propus  = 0,65;    

-         S spatii verzi min.= 353 mp (50 %), S alei pietonale şi parcări max.= 106 mp (15 %).

-         Asigurarea utilităţilor :

-         Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se va realiza, în primă etapă, din sursă proprie – puţ forat, urmănd a se face racordarea la reţeaua publică de apă potabilă după extinderea acestea în zonă;

-         Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza într-un bazin vidanjabil betonat, care se va vidanja periodic cu firmă autorizată, urmănd a se face racordarea la reţeaua publică de canalizare după extinderea acestea în zonă;

-         Evacuarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirii, respectiv drumuri şi platforme din incintă se va face în reţeaua hidrografică locală;

 

 

-         Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branşare la reţeaua de energie electrică existentă în zonă;

-         Energia termică necesară încălzirii spaţiilor de locuit şi apa caldă menajeră se vor asigura cu centrală proprie;

 

nu  necesită  evaluare  de  mediu deoarece terenul studiat este amplasat în afara ariilor naturale protejate, implementarea planului nu propune activităţi cu impact  semnificativ  asupra  mediului  şi  nu  prezintărisc pentru sănătatea populaţiei. 

 

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

 

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                                                        

 

 

                                                                  Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                    

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                  Serviciu Reglementari                                                                                              

                                                                                                                   ing. Mihaela Crăciun

 

 

 

 

 

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE