Back

Îndrumar definire domeniu evaluare impact-“Inchiderea depozitului de deseuri menajere din municipiul Marghita ”-Primaria Marghita

Către:   MUNICIPIUL MARGHITA

În atenţia:  Domnului Primar

Referitor la:  acord de mediu – inchidere depozit de deseuri menajere

  

Stimate  domn,

 

     Ca urmare a definirii domeniului evaluarii impactului asupra mediului a proiectului “Inchiderea depozitului de deseuri menajere din municipiul Marghita ”, efectuat in baza prevederilor Ordinului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului, in urma consultarii Colectivului de Analiza Tehnica in cadrul sedintei care a avut loc la sediul APM Bihor in data de 09.03.2011, va transmitem indrumarul de mai jos:

Raportul la studiul de evaluare a impactului se va intocmi conform recomandarilor din Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare aprobat prin OM nr. 863/2002.

La intocmirea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului se va tine cont de indrumarul cu problemele specifice pentru efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului intocmit de APM Bihor. Indrumarul este rezultat din analiza documentatiei, verificarea amplasamentului, completarea listei de control pentru etapa de incadrare, a listei de control pentru etapa de definire a domeniului (conform Ord. 863/2002 pentru aprobarea Ghidurilor metodologice privind etapele procedurii de emitere a acordului de mediu)

Astfel, raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului va descrie si va analiza in detaliu:

- Caracteristicile fizice ale intregului proiect  si cerintele de amenajare si utilizare a terenului in timpul fazelor de construire

- Identificarea altor proiecte existente/propuse in zona de influenta a proiectului si analiza impactului studiat

- Evaluarea modului in care proiectul va avea un impact asupra dezvoltarilor ulterioare a zonei

 - Alternativele studiate inclusiv "alternativa 0" si  justificarea alegerii variantei propuse din punct de vedere al protectiei mediului

- estimarea cantitatilor de materii prime folosite, tipul acestora, provenienta, modul de asigurare a necesarului pentru realizarea proiectului;

- precizarea deseurilor produse in timpul construirii (rezultate si din sortare)  si modul de gestionare si eliminare de pe amplasament a acestora

Pentru perioada de constructie si perioada postinchidere se va face:

           - identificarea si caracterizarea surselor de poluanti pentru fiecare factor de mediu, cu elaborarea unui inventar complet al emisiilor de poluanti, analiza rezultatelor obtinute in urma modelarii matematice a dispersiei poluantilor in atmosfera functie de conditiile de clima si meteorologice de pe amplasament

            - descrierea impactului potential semnificativ asupra componentelor de mediu datorat lucrarilor de inchidere si impactului postinchidere a depozitului de deseuri.

     Domeniile pentru care se solicita detaliere sunt cele precizate în coloanele 4 si 5 ale Listei de definire a domeniului evaluarii (atasata) întocmita de APM Bihor.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului va analiza de asemenea:

-riscul producerii unor accidente sau poluari in timpul executiei si dupa inchidere, cu impact semnificativ asupra mediului si masurile de prevenire a accidentelor;

 -lucrarile necesare pentru reabilitarea suprafetelor ocupate temporar, dupa finalizarea lucrarilor de construire.

 - un plan de monitorizare a mediului, atat in perioada de executie cat si in perioada postinchidre (minim 30 ani), conform prevederilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, si ale anexei 2 din Normativul tehnic 757/2004, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a punctelor de monitorizare.

-impactul asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier, sursele de poluanti, instalatiile si masurile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Documentatia va contine rezumatul fara caracter tehnic conform Anexei 2  pct. 9 din Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

    Raportul evaluarii impactului asupra mediului, poate fi realizat de catre persoane

fizice sau juridice care au acest drept conform legislatiei in vigoare.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului va fi depus pe suport de hartie si in format electronic, in vederea afisarii pe paginina de web a APM Bihor, conform cerintelor din HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.

La depunerea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului,  se va face dovada platii tarifului aferent etapei de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului, in cuantum de 2000 lei, conform OM nr. 1108/2007 privind tarifele.

Totodată se vor atasa avizele emise de celelalte autoritati.

 

Îndrumarul va fi pus la dispozitia publicului pe pagina de internet împreună cu lista de control de definirea domeniului evaluarii.( Clik - Aici)

 

Cu deosebită stimă,      

          DIRECTOR  EXECUTIV:

        Ovidiu  Constantin  DĂESCU

 

SEF   SERVICIU   REGLEMENTARI                                                              .           Daniela ALEXAN

 

 

  

Intocmit: Eugen Gavecz