Back

Informare -Aprobare noi dosare în cadrul Programului "Casa Verde "

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă solicitanţii bihoreni (persoane fizice) care au depus dosare de finanţare nerambursabilă pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, în cadrul programului denumit popular Programul Casa Verde  au fost aprobate alte 42 (total 741) dosare  de către Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti (AFM).

Listele cu persoanele acceptate sau respinse afişate în data de 19.04.2011,  se găsesc  pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro. Până în prezent s-au analizat dosarele depuse în perioada 01.07-29.09.2010.

Mai multe detalii despre situaţia cererilor de finanţare, a contractelor de finanţare semnate, etc. se regăsesc în tabelul următor:

 

Nr total cereri de finanţare depuse până la data de 31.01.2011

Nr total dosare evaluate până la data de 19.04.2011

Nr. total dosare aprobate până la data de 19.04.2011

Nr. contracte de finanţare nerambursabilă semnate până la data de 19.04.2011

Nr. dosare respinse până la data de 19.04.2011

Nr dosare decontare depuse până la data de 19.04.2011

1015

848

741

633

107

150

 

Solicitanţii bihoreni a căror cereri de finanţare au fost aprobate (conform listelor afişate pe site-ul www.afm.ro) sunt rugaţi să se prezinte la sediul APM Bihor – Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, cu actul de identitate, în original, pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă, după următorul program:       

 

Luni - Joi  8.30-12.00,  13.00 – 16.00

Vineri:      8.30 -12.00

Contractele de finanţare nerambursabilă sunt valabile 12 luni de la data semnării acestora de către părţile contractante.

Un aspect deosebit de important îl reprezintă faptul că solicitanţii care se regăsesc pe lista dosarelor respinse din data de 19.04.2011 pot depune în termen de 10 zile de la afişarea pe site www.afm.rocontestaţii la sediul APM Bihor, respectând cele prevăzute în ghidul de finanţare.

Conform ghidului de finanţare, se consideră renunţarea la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarelor de finanţare, respectiv publicarea pe site-ul AFM (www.afm.ro) a listei dosarelor de finanţare aprobată.

După semnarea contractului şi achiziţionarea instalaţiei , beneficiarii finanţării  vor depune la sediul APM Bihor un dosar de decontare, care va cuprinde următoarele documente:

a)     cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă (completată prin tehnoredactare computerizată);

b)     contractul de execuţie, în copie legalizată;

c)     factura fiscală/facturile fiscale, în copie;

d)     documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate şi/sau chitanţă;

e)     proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în original;

f)      certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie;

g)     un plic pe care se va completa numele adresa completă a solicitantului, titlul programului: ”Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea..

 

Factura depusă în vederea decontării trebuie să fie emisă înainte de data depunerii cererii  de tragere şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă.

Administraţia Fondului pentru Mediu - Bucureşti finanţează cheltuielile eligibile efectuate după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă, dar nu mai mult de suma prevazută în contract.

Ulterior verificării şi stabilirii documentelor aferente cererii de tragere, personalulAdministraţiei Fondului pentru Mediu sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul Programului „Casa Verde” pot efectua o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului.