Back

Proiect - Decizie PUZ - Statie alim. carburanti Osorhei -


                                                                                                 

        

PROIECT DECIZIA  nr.     din  23.11.2011                                                                              

 

 

privind solicitarea  de  eliberare  a  avizului  de  mediu,  înregistrată  la  APM  Bihor  cu 

nr. 17415 / 31.10.2011,

       În  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare  conform  HG 1076 / 2004  privind  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a  consultării  Comitetului  Special  Constituit  în  şedinţa  din  data  de  23.11.2011  organizată  la  sediul  APM  Bihor, a informării publicului prin anunţuri repetate  şi  în  lipsa  oricărui  comentariu  din  partea  publicului,  în baza Certificatului de urbanism nr. 212 / 11.10.2011 emis de Comuna Oşoehei,

 

Agenţia   pentru   Protecţia   Mediului   Bihor  decide că:

                                                              

Plan  Urbanistic Zonal Staţie de alimentare cu carburanţi în comuna Oşorhei din DN 1 (E 60) la KM 618+615 stânga şi împrejmuire

Amplasament : intravilan sat Oşorhei, nr. cad. 54160, CF nr. 54160, comuna Oşorhei, judeţul Bihor

 

Titular : S.C. QUAL CHEM EUROPE S.R.L, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Matei Corvin, nr. 1G,judeţul Bihor

 

referitor lao suprafaţă de teren de 4000 mp, proprietate privată a titularului, conform Extras C.F., situată în intravilan sat Oşorhei,de-a lungul DN 1 la km 618+165 stânga,      nr. Cad. 54160, CF nr. 54160, comuna Oşorhei, judeţul Bihor,folosinţa actuală este de păşune, funcţiunea propusă în zonă, conform PUG este zonă mixtă propusă pentru servicii şi locuinţe,

care  propune

-         Scoaterea terenului din circuitul agricol ;

-         Amenajarea terenului în vederea amplasării unei staţii de alimentare cu carburanţi, asigurarea accesului din DN1 numai cu relaţie dreapta, respectiv intrare dinspre Oradea şi ieşire spre Cluj, cu bandă de decelerare, respectiv bandă de accelerare conform avizelor I.P.J. Bihor, Serviciul Rutier şi al C.N.A.D.N.R. S.A. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj;

-         Amenajarea a 7 locuri de parcare pentru autoturisme mici şi 8 locuri de parcare pentru autovehicule mari în incintă;

-         Bilant teritorial: S totală = 4000 mp, S construită = 411,37 mp (10,28 %), POT maxim propus  – 35 %, C.U.T maxim propus  = 0,45, regim maxim de înălţime P ;    

-         S spatii verzi = 440,22 mp (11 %), S platforme şi drumuri = 3148,41 mp (78,72% ).

-         Asigurarea utilităţilor :

 

 

 

-         Alimentarea cu apă în scop potabil şi igienico – sanitar se va face din sursă proprie, puţ forat în baza avizului emis de Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

-         Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza în bazin vidanjabil impermeabilizat, care se va vidanja periodic de către un operator autorizat, pe bază de contract;

-         Apele meteorice convenţional curate, de pe suprafaţa obiectivului, se vor evacua în reţeaua hidrografică locală;

-         Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branşare la reţeaua de energie electrică existentă în zonă şi propusă pentru extindere;

-         Energia termică necesară încălzirii spaţiilor de locuit şi apa caldă menajeră se va asigura electric prin ventilo - convectoare.

 

nu  necesită  evaluare  de  mediu deoarece terenul studiat este amplasat în afara ariilor naturale protejate, implementarea planului nu propune activităţi cu impact  semnificativ  asupra  mediului  şi  nu  prezintărisc pentru sănătatea populaţiei. 

 

Planul   urmează   a  fi  supus  procedurii  de  adoptare  fără  aviz  de  mediu.

 

              Prezenta  decizie  poate  face  obiectul  unei  acţiuni în  justiţie  în  baza Legii  conteciosului  administrativ   nr. 554 / 2004, cu modificari si completari ulterioare.

 

                                                        

 

 

                                                                  Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                    

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                             Şef Serviciu Reglementări                                                                                              

                                                                                                                 ing. Mihaela CRACIUN

 

 

 

 

 

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior