Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Impadurire teren agricol “

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

Nr.   din  .2011

 

         Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de FURTOS STELIAN, din loc. Oradea, str. Sovata nr. 58, bl.C3, ap.51,jud. Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 4651/15.03.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 30.03.2011, că proiectul:
                                                           “ Impadurire teren agricol “

Amplasament:  CENALOS nr.cad. 511/5, 513/3, 518/5, 517/14, 514/11, SARSIG nr.cad. 446, si POCLUSA nr. cad. 944/10,  jud. Bihor

Titular: FURTOS STELIAN

Nu se supuneevaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

  I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1 d) împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului;

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

-  Proiectul propune impadurirea suprafetei totale de 5,5 ha teren agricol, proprietatea titularului amplasata in CENALOS nr.cad. 511/5, 513/3, 518/5, 517/14, 514/11, SARSIG nr.cad. 446, si POCLUSA nr. cad. 944/10, jud. Bihor.

- lucrarile care se vor executa constau din araturi, crearea de santuri de scurgere pentru ape pluviale, plantarea puietilor, lucrari de intretinere  a plantatiei.

- obiectivul nu este generator major de emisii poluante în aer, apă sau sol, nu generează   deşeuri periculoase, nu poluează fonic.

-  Nu au fost formulate observaţii din partea publicului  în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.   

-  Amplasamentul proiectului propus nu se află situat în sit Natura 2000 sau arie protejata

  Condiţiile de realizare a proiectului:

- In perioada de executie se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia factorilor de mediu, a zonelorapropiate si se va respecta intocmai proiectul prezentat, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale  

- Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul

- La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Ord.135/2010 al MMP,

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

                  DIRECTOR EXECUTIV

                 Dr. ing. Ovidiu DĂESCU                                                                                                                        

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI:

                                                                                                                              ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: sing Eugen Gavecz