Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire Parc fotovoltaic cu puterea instalată de 100 kW "

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …......  din  23.02.2011    

           Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Olcea cu        sediul în localitatea Olcea nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 1027/19.01.2011,    în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate  în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.02.2011,  că proiectul  “ Construire  Parc fotovoltaic cu puterea instalată de 100 kW  în intravilan Olcea  - nr. cad. 142,  comuna Olcea,  judeţul Bihor,titular  Comuna Olcea,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct. 3.a  ( instalatii industriale pentru producerea energiei electrice,  altele decat cele incluse in anexa 1 )

- proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- amplasamentul lucrărilor este în intravilan, pe domeniul public al comunei Olcea,  categoria de folosinţă curţi-construcţii, în conformitate cu PUZ - ul aprobat prin HCL nr.  88/2010,  destinaţia rămânând aceeasi şi după realizarea proiectului.

-  lucrările propuse nu prezintă un impact negativ asupra asezărilor umane din zona de amplasare a obiectivului  şi  nu apar fenomene de poluare a aerului,  apei, apei freatice, solului sau subsolului.

-  lucrările nu necesită alimentare cu apă, nu generează ape uzate, zgomote şi vibraţii, emisii de unde electromagnetice  peste limitele admise.

-   nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului                       

                    Condiţiile de realizare a proiectului:    

-  Solul vegetal va fi decopertat şi depozitat separat, în vederea utilizării lui ulterioare la amenajarea spaţiilor verzi.

-  Depozitarea provizorie a pământului excavat  este recomandat a se face pe suprafeţe cât mai reduse.

- Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie trebuie colectate în pubele tipizate, amplasate în locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele să fie preluate periodic de către serviciul de salubritate, pe baza de contract.

- Întreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilisilubrifianti şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje, alimentarea cu carburanţi şi lubrefianti, se vor executa numai în incinta organizării de şantier, în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile împotriva poluării apelor freatice şi a solului.

             În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010  al  MMP.

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU 

          ŞEF   SERVICIU   REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Daniela  ALEXAN

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU