Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Parc fotovoltaic 3 MW si imprejmuire"

                               Proiect    DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE
                                                            Nr.      din         .2011

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC  REVA SOLAR SRL cu sediul in localitatea Oradea  , str.N.Jiga nr.18-20, judetul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 16991 din  21.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

                                                                      decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 26.10.2011 ca proiectul “ Parc fotovoltaic 3 MW si imprejmuire”, propus a se realiza in comuna Osorhei, sat Osorhei nr. cad.50499, judetul Bihor,

                      nu se supune evaluării impactului asupra mediului  si /sau evaluarii adecvate  


Justificarea prezentei decizii:

 Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, pct.3.aliniatul a)instalatii industriale pentru producerea energiei electrice , termice  si a aburului tehnologic, altele decat cele prevazute in anexa nr.1

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 26.10. 2011  la sediul  APM Bihor.  

c) activităţile nu pot   avea  un  impact    asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună, in special asupra biodiversitatii  întrucât:  

 -proiectul propus nu este situat  in arie protejata sau sit Natura 2000

-nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

      Conditiile de realizare a proiectului:

 a)   Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a amplasamentului.

b)    Se vor respecta toate prevederile prevazute in avizele emise de alte autoritati;

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

                                                                                   Sef Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing.  Mihaela CRACIUN

 

             Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN