Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Acumulare nepermanentă Corbeşti"

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 Nr.   

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  A.N.A.R. – Administraţia Bazinală a Apelor Crişuri Oradea, din localitatea  Oradea, str. I. Bogdan, nr. 35,  judeţul Bihor,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.3604/25.02.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare, 

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.07.2011, pentru proiectul  " Acumulare nepermanentă Corbeşti",  propus a fi realizat în localitatea Corbeşti,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 d evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în   anexa 2, punctul 10, litera f) Construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare şi lucrări împortiva inundaţiilor.

- s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  13.07.2011, la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

- activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună,  întrucât: 

- proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- amplasamentul lucrarilor este situate în extravilanul  localităţii Corbeşti pe domeniu public şi domeniu privat

 -investitia consta în realizarea unei acumulări nepermanente în vederea apărării împotriva inundaţiilor a localităţilor amplasate în lungul corpului de apă Valea Topa.

- pentru realizarea acumulării Corbeşti este necesar devierea drumului comunal de clasa a IV tehnică,  pe versantul drept pe o lungime de cca 1,81 km, asigurându-se o pantă maximă 9,0% şi o pantă minimă de 3,5%, datorită faptului că acest drum comunal trece prin cuveta acumulării nepermanente ;

- în zona amonte a lucrărilor de drum este necesară execuţia unui pod de acces la noul drum propus pe malul stâng al pârâului Topa, unde drumul intersectează terenurile aflate în administrarea primăriei Corbeşti ;

-pentru realizarea proiectului este necesar scoaterea definitivă din fondul forestier al terenului  cu suprafaţa totală de 1,7001 ha după cum urmează: corp baraj 0,7959 ha, drum de acces şi exploatare ( deviere drum ) 0,9042 ha.şi ocuparea temporară pe o perioadă de 2 ani  a suprafeşei de 1,6753 ha , după cum urmează : corp baraj 0,1200ha , drum de acces şi exploatare ( deviere drum )1,5553 ha.

-pentru aceesul utilajelor la amplasamentele lucrărilor proiectate- în zonele în care nu există drumuri, se vor amenaja drumuri tehnologice provizorii de 4 m lăţime , balastate, care se vor desfinţa după terminarea lucrărilor, iar terenurile ocupate vor fi redate folosinţei anterioare ;

- prin proiect sunt prevăzute măsuri de diminuare a impactului asupra mediului şi de gestionare corespunzătoare a deşeurilor .

-   nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect;

-  realizarea investiţiei şi exploatarea acesteia nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

-  aplasamentul proiectului propus nu se află situat în arie protejată/ sit Natura 2000 sau în vecinătatea acestora.

      Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 54/26.02.2010 emis de Consiliul Judeţean Bihor , precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

-  Pentru limitarea disconfortului iminent ce apare în perioada de construcţie, mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deserversc şantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine. De asemenea, transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit.

-  Programul de lucru al Constructorului va fi stabilit astfel încât să afecteze cât mai puţin perioada de odihnă a populaţiei rezidente în zonă

- Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

              

 

Director executiv

Dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

     

 

 

 

 

 

 

                                                                              Serviciu Reglementări

                                                                                  ing.  Mihaela CRĂCIUN

 

 

 

 

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC