Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amenajare autogara Nufărul “

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …......  din  06.07.2011    

          Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC Oradea Transport Local  SA cu sediul în municipiul Oradea str. Atelierelor nr. 12, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 9.718/02.06.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate  în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.07.2011,  că proiectul Amenajare autogara Nufărul  amplasament  în intravilanul municipiuluiOradea str. Nufărului nr. cad. 6364 si 156169 – CF 7069 si 156169,  judeţul Bihor,titular  SC Oradea Transport Local  SA,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct. 10.b  ( proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto )   

- proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- amplasamentul lucrărilor este în intravilan, pe domeniul public al municipiului Oradea, în administrarea OTL SA,  suprafaţa de 3.200 mp teren şi construcţii  având şi actual destinaţia staţie de autobuz şi cabină cap linie tramvai Nufărul, destinaţia rămânând aceeasi şi după realizarea proiectului.

-  lucrările propuse nu prezintă un impact negativ asupra asezărilor umane din zona de amplasare a obiectivului  şi  nu apar suplimentar fenomene de poluare a aerului,  apei, apei freatice, solului sau subsolului.  Lucrările proiectate sunt benefice pentru asezările umane, realizându-se o reducere atât a poluării aerului cât  şi a zgomotului,  revitalizarea zonei şi aspectul cartierului.

-  conform Regulamentului aferent Strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea, terenul este amplasat în Zona C4 - zona comercială centrală, proiectul încadrandu-se în prevederile PUG.

-  toate utilităţile - alimentarea cu apă potabilă, evacuarea apelor uzate menajere şi separat a apelor pluviale, încalzirea spaţiilor şi alimentarea cu energie electrică – se asigura ca şi în present din reţelele existente pe amplasament.

-  nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului                      

                    Condiţiile de realizare a proiectului:    

-  Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie trebuie colectate în pubele/containere, amplasate în locuri special destinate acestui scop, deseurile urmand a fi preluate periodic de către serviciul de salubritate, pe baza de contract.

- Excedentul de pământ rezultat din săpături va fi transportat, nivelat şi compactat pe un teren stabilit cu acordul beneficiarului pentru a fi redat circuitului agricol.

- Întreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilisilubrifianti şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje, alimentarea cu carburanţi şi lubrefianti, se vor executa numai în incinta organizării de şantier, în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile împotriva poluării apelor freatice şi a solului.

             În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010  al  MMP.

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU 

             SERVICIU   REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Mihaela  CRĂCIUN

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU