Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală depozitare, producţie, birouri,( incinta D, Hala 4D)

                                          DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 
Nr........din.........

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC ARA ROMÂNIA SRLcu sediul în Valea lui Mihai, str. Calea Revolu?iei nr. 82, judeţul Bihor,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 3500/24.02.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.03.2011 cu proiectul "Construire hală depozitare, producţie, birouri,( incinta D, Hala 4D),  propus a fi amplasat în localitatea Valea lui Mihai, str. Calea Revolu?iei nr. 82  numră cadastral  205.

      nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  proiectul se încadrează în prevederileH.G. nr. 445/2009  anexa 2, Punctul 13, a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  23.03.2011 la sediul  Agenţiei pentru Mediului Bihor.

c)în urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu    sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună,  întrucât:                                                                                                 

 Proiectul se referă la: construirea unei  hale dedepozitare, producţie, birouri,( incinta D, Hala 4D),  cu regim de înălţime parter  ?i semietaj  ?i un grup sanitar pentru personal, în suprafaţă de  26671mp,  proprietatea SC ARA ROMÂNIA SRL, cu nr. cadastral 205.

-   nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect;

-  realizarea investiţiei şi exploatarea acesteia nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

 -  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, aflorei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar

 - prin proiect sunt prevăzute măsuri de diminuare a impactului asupra mediului şi de

gestionare corespunzătoare a deşeurilor .

      Condiţiile de realizare a proiectului:

 a ) Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

 b) La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

 c) Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4 din 27.01.2011,emis de  Primăria Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru  execuţia proiectului 

    Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

              

 

Director executiv :

dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU     

 

 

 

 

                                                                              Şef Serviciu Reglementări

                                                                                  ing.  Daniela ALEXAN

 

 

 

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC