Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Dezvoltarea turismului prin infiintarea unui Aqua Parc in orasul Sacueni judetul Bihor (Centru Balnear)”

proiect   DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE

                               Nr.       din      .12 .2011

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Primaria Sacueni cu sediul in localitatea Sacueni, P-ta Libertatii nr.1 judetul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 16668 din  14.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                          AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

                                                                      decide,

 ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.11.2011 ca proiectul “Dezvoltarea turismului  prin infiintarea unui Aqua Parc in orasul Sacueni judetul Bihor (Centru Balnear)”, propus a se realiza in Sacueni P-ta Libertatii nr.7 , judetul Bihor,

      nu se supune evaluării impactului asupra mediului  si  nu se supune evaluarii adecvate  


Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, pct12  aliniatul e)Parcuri tematice

 b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 07.11. 2011  la sediul  APM Bihor.  

 c) în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

 d) activităţile nu pot   avea  un  impact   asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună, in special asupra biodiversitatii  întrucât:  

  -suprafata totala a terenului este de 34800 mp, identificata  cu nr.cad.51099,  din care constructia va ocupa aprox. 4788,75 mp, restul suprafetei de teren va fi amenajata cu parcari ,spatiu verde si alei.

- Complexul de agrement Aqua Parc Sacueni este organizat  in zone functionale specifice :

            -zona neacoperita a Aqua Parcului – cu diverse bazine in aer liber, zona de relaxare cu sezlonguri si umbrele de soare dispuse in jurul bazinelor, tobogan in aer liber, terenuri de tenis si volei, grupuri sanitare ,spatii verzi, alei, tropuare si parcari

            -zona acoperita a Aqua Parcului-cu  diverse bazine acoperite , restauant cu bar de zi, punct de prim ajutor, SPA, garderobe si vestiare, grupuri sanitare , terase , bazin de inot, sauna, tobogane, spatiu tehnic, fast food, birouri administrative

            -cazare-camping 38 locuri pentru corturi , cladire administrativa(dusuri, grupuri sanitare, spalatorie, oficiu si terasa pentru servirea mesei); 10 casute  de cazare ,fiecare  fiind prevazuta  cu un loc de parcare

-necesarul de apa pentru umplerea bazinelor se va asigura de la reteua de alimentare cu apa oraseneasca si din sonda geotermala detinuta de SC Transgex SA Oradea.

-apele uzate menajere  provenite de la consumatori sunt preluate de reteua de alimentare cu apa oraseneasca .Apele uzate rezultate din piscine vor fi conduse la o statie de epurare monobloc mecano-biologica tip Conara-Mbr.Apele pluviale colectate de pe suprafetele carosabile si parcari ale ansamblului sunt trecute printr-un decantor-separator de produse pertoliere.Evacuarea apeloer epurate si a apelor meteorice conventional curate se va face in cursul de apa Ier( conform Avizului de gospodarire a apelor nr.C183/15.12.2011

  -proiectul propus nu este situat  in arie protejata sau sit Natura 2000

-nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

       Conditiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea investiei ;

 - Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.38 din 12.09.2011, emis de Orasul Sacueni  ,precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului ;

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

 -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

 

 • La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010. sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.      
 •   Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

   

          Director executiv

      Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

   

                                                                                     Sef Serviciu Reglementari

                                                                                        Ing.  Mihaela CRACIUN

   

   

               Intocmit:

      Ing. Manuela MOLDOVAN