Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Normalizare tensiune loc. Tileagd, jud. Bihor”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din  16.11.2011

 

     

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. ELECTRICA SERV AISE Oradea S.A pentru S.D.E.E. Oradea.cu sediul în municipiul Oradea,  str. Griviţei nr. 32, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 17184 din 26.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.11.2011 că proiectul Normalizare tensiune loc. Tileagd, jud. Bihor” propus a fi realizat în sat Tileagd, teren intravilan, domeniu public, str. Rândunicii, str. Cloşca, str. Unirii, str. Bistricioarei, str. Zorilor str. Secerei, str. Mureşului, str. Horia, str. Tuberozelor, comuna Tileagd, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·        Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.  2,  la pct. 3 – Industria energetică, lit. “b” – instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1”;

·      Prin proiect se propun măsuri pentru normalizarea tensiunii pentru consumatorii de pe străzile: Rândunicii, Cloşca, Unirii, Bistricioarei, Zorilor, Secerei, Mureşului, Horia,  Tuberozelor, deoarece, datorită lungimilor mari ale circuitelor de joasă tensiune, LEA 0,4 KV, tensiunile de alimentare sunt mici, sub limitele admise prin standardul de performanţe şi se înregistrează căderi la capete de reţea;

·      Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø        Se va realiza un racord de MT subteran pe str. Rândunicii în lungime de 600 m din LEA 20 KV Remeţi - Ponoare;

Ø        Se va realiza o linie electrică LEA 20 KV, L = 10 m, între stâlpul SC 15014 proiectat pe care se urcă cablurile de medie tensiune proiectate şi stâlpul SC 15014 proiectat pe care se montează postul trafo proiectat;

Ø        Se va construi un post de transformare aerian PTA 160 KVA; 20/0,4KV,CD 1,4 , cutie de iluminat din care se vor realiza plecări de joasă tensiune spre reţeaua de joasă tensiune existentă alimentată  din PTA Criş;

Ø        Se va realiza o reţea nouă de joasă tensiune, plecare din PTA nou proiectat pentru a întregi reţeaua existentă, L total = 480 m;

Ø        Se vor demonta conductoarele electrice din Fu Al 16;25;35;50 mmp, pe reţelele de joasă tensiune alimentate din PTA Criş şi PTA proiectat şi se vor înlocui cu conductoare torsadate TYIR 50 OL – AL+3x70+2x16 mmp, L = 4310 m;

Ø        Se vor demonta conductoarele electrice din Fu Al 16;25;35;50 mmp, pe reţelele electrice de joasă tensiune alimentate din PTA Zorilor şi se vor înlocui cu conductoare torsadate TYIR 50 OL – AL+3x70+2x16 mmp, L = 3300 m; Se va înlocui cutia de distribuţie existentă CD 1,3 cu CD 1,6 şi se vor realiza plecări noi de JT spre reţeaua existentă;

Ø        Se vor înlocui stâlpii necorespunzători ( SE4 terminali, SE 4 în colţ ) cu stâlpi noi din beton SE 10 şi SE 11;

Ø        Se vor adapta branşamentele existente la noua reţea cu conductoare torasadate.

·      Proiectul de organizarea de şantier va fi întocmit de executantul lucrării şi va fi prezentat în cadrul documentaţiei de ofertare; Contractantul este resposabil şi obligat să asigure organizarea de şantier astfel încât lucrările să se desfăşoare în condiţii optime, fără să afecteze mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, în recipienţi etanşi, de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;

·      Pământul rezultat din săpături va fi utilizate la refacerea zonei după finalizarea lucrărilor;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 16.11.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

       Condiţiile de realizare a proiectului :

 ·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor şi la Primăria comunei Tileagd;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 51 / 25.10.2011 emis de Primăria comunei Tileagd, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

·         Dupăfinalizarea lucrărilor suprafaţa terenului se va aduce la starea iniţială;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010. 

 

·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

     Şef Serviciu Reglementări                                                                                               

      ing. Mihaela CRACIUN

 

 

  

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE

Consilier superior