Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Aştileu, Chistag şi Peştere, comuna Aştileu, judeţul Bihor "

PROIECT                                   DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

  

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  COMUNA AŞTILEU, din localitatea Aştileu,  nr. 22,  judeţul Bihor,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.18094/07.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

 decide,

 

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.11.2011,  cu proiectul  "Reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Aştileu, Chistag şi Peştere, comuna Aştileu, judeţul Bihor ",  propus a fi amplasat în localitatea Aştileu, Chistag şi Peştere,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 10, Puncte de infrastructură, litera b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusive constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto.

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 09.11.2011 la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună,  întrucât:  

       - proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

      - amplasamentul lucrărilor este în intravilanul şi extravilanul localităţilor Aştileu, Chistag şi Peştere,  pe domeniul public al Comunei Aştileu 

  - investiţia nu necesită realizarea de noi captări de apă, alimentarea cu apă realizandu-se din  gospodăria de apă aflată în proprietatea Comunei Aştileu.

  - investiţia constă în realizarea retelei de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Aştileu, Chistag şi Peştere care vor fi direcţionate către 5 staţii de pompare  de unde se va pompa în conducta de refulare ce duce la staţia de epurarea oraşului Aleşd.

- amplasarea reţelelor de apă însumează 8670 m şi se realizează pe următoarele trasee : Aştileu 5420 m, Peştere 2240 m, Chistag 1010 m şi branşamente de apă 1029 bucăţi.

- reţeaua de canalizare menajeră va prelua apele uzate de la întreaga populaţie a comunei, cu lungimea de 9148 m şi conducte de refulare cu lungimea de 5082 m.

 - pentru dirijarea apelor uzate menajere de pe teritoriul localităţilor spre staţia de epurare s-au prevăzut 5 staţii de pompare echipate cu 1+1 electropompe submersibile, având caracteristici diferite :

            SP 1: amplasată la traversarea liniei CF din Aştileu spre Aleşd, aceasta fiind staţia de pompare centrală  Q = 15,00 l/s, H = 11,00 m CA

            SP 2 : amplasată în localitatea  Chistag, Q = 7 l/s, H= 38, 00 m CA

            SP 3 :amplasată la calea ferată Chistag, Q = 3,0 l/s, H = 10,5 m CA

            SP 4: amplasată în localitatea Peştere, Q = 3,0 l/s, H= 13, 00 m CA

            SP 5: amplasată în Aştileu la traversarea canalului de fugă a hidrocentralei Aştileu, Q = 3,0 l/s, H = 7,00 m CA.

- staţiile de pompare preiau efluientul uzat din zonele joase şi il pompează prin intermediul conductelor de refulare în tronsoanele situate la cote superioare, de unde sunt conduse prin pompare spre staţia de epurare.

- prin proiect sunt prevăzute măsuri de diminuare a impactului asupra mediului şi de gestionare corespunzătoare a deşeurilor . 

     Condiţiile de realizare a proiectului:

 -  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 338/20.12.2010 emis de Consiliul Judeţean Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

-  Pentru limitarea disconfortului iminent ce apare în perioada de construcţie, mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deserversc şantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine. De asemenea, transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit. Drumurile pot fi udate periodic.

-  Programul de lucru al Constructorului va fi stabilit astfel încât să afecteze cât mai puţin perioada de odihnă a populaţiei rezidente în zonă

-   Se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducătorii auto să reducă viteza în zona lucrărilor şi să acorde atenţie sporită circulaţiei pentru a se evita accidentarea riveranilor.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru  verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform

Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

 

 

     Director executiv

Dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

 

 

 

 

                                                                              Şef Serviciu Reglementări

                                                                                  ing.  Mihaela CRĂCIUN

 

  

 

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC