Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul- Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire hală vopsitorie, tinichigerie auto mari şi centrală termică"

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 

    Nr.      din  

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC. ORADEXIM TRACK  SRL , din localitatea  Oradea, str. Santăului, nr. 7,  judeţul Bihor,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.1319/24.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.05.2011 cu proiectul  "Construire hală vopsitorie, tinichigerie auto mari şi centrală termică",  propus a fi realizată în localitatea Oradea, Santăului, nr.7, nr. cadastral 15320,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 10Proiecte de infrastructură , litera a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale ;

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 11.05.2011 la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună,  întrucât :  

- suprafaţa de teren  de 550 mp situată  în intravilanul localităţii, este în  proprietatea beneficiarului şi este înscrisă în Cartea Funciară la nr. Cadastral 15320, iar o parte a suprafeţei 1100 mp este proprietatea domeniului public al statului înscrisă în Cartea Funciară la nr.  Topo 1138/14 Episcopia Bihor şi  concesionată conform Convenţiei nr. 49 eliberată de Consiliul Local al Municipiului Oradea

- construcţia cu regim de înălţime parter va include:  hală tinichigerie auto mari ( camioane ), cu suprafaţa de 346, 64 mp, cuptor vopsitorie camioane în suprafaţă de 70 mp, centrală termică în suprafaţă de 9,85 mp.

Exhaustarea din interiorul halei se realizează printr-un sistem de ventilaţie cu filtre de carbon;

- structura halei propusă  este din stâlpi metalici cu fundaţii izolate şi grinzi de fundare, grinzi din ferme metalice, învelitoare şi închideri cu panouri de tablă cutată. prezăzută  cu termoizolaţie şi hidroizolaţie necesare. 

- camera cuptorului va avea structură metalică cu închideri de panouri termoizolante de 10 cm; Funcţionarea cuptorului se face pe bază de combustibil lichid.

- centrala termică adiacentă halei , are structură din cărămidă cu goluri verticale, fundaţie de beton, şarpantă de lemn ignifugat şi învelitoare din ţiglă.

- accesul în hală se va realiza prin intermediul unor uşi metalice glisante, cu gabarit pentru accesul camioanelor

-   nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect;

-  realizarea investiţiei şi exploatarea acesteia nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

-  amplasamentul proiectului propus nu se află situat în arie protejată/ sit Natura 2000 sau în vecinătatea acestora,

- prin proiect sunt prevăzute măsuri de diminuare a impactului asupra mediului şi de

gestionare corespunzătoare a deşeurilor .

     Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.3632/8.12.2010 emis de Primăria Municipiului Oradea, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010, să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

               Director executiv

dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                     Şef Serviciu Reglementări

                                                                                                ing.  Daniela ALEXAN

 

  

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC