Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Centrala de mortare – betoane proaspete CEDOMAL C51 cu depozit la sol "

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                     Nr.     din  ........................2011  

 

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de S.C.CONSTRUCT MOD S.R.L.  cu sediul în Oradea , str. Lotrului , nr. 9, jud. Bihor , înregistrată la APM Bihor cu nr. 4014/04.03.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR
decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 23.03.2011, pentru proiectul: “  Centrala de mortare – betoane proaspete CEDOMAL  C51 cu depozit la sol , jud. Bihor “

Amplasament:  Vascau, incinta S.C. URC S.A. , jud. Bihor.

Titular: S.C. CONSTRUCT MOD S.R.L, jud. Bihor

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct.  10. Proiecte de infrastructura  – , lit. “a” – proiecte de dezvoltare a unitatilor / zonelor industriale. ;

  -    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

Proiectul prevede :

-  Suprafata totala – 2355 mp, silozuri 2x 81t, deposit aggregate cu capacitatea de 400 mc., malaxor cu ax orizontal.
 -          platforma betonata, rigole pentru ape pluviale, decantor - separator pentru apele

     uzate tehnologice.

-          in proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

-          prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

-          proiectul nu va cauza zgomote , vibratii.

Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Conditii de realizare a proiectului :

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Primaria Orasului Vascau precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate. 

  Deseurile generate in perioada de constructie si timpul activitatii  se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

 La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

  La finalizarea  investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD. 

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

 

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                                                 ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

             Intocmit

             ing. Mihaela Craciun