Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire Ansamblu Rezidential cu centru multifunctional , comert, servicii, in regim de inaltime S+P+15E, S+P+20E, parcari, imprejmuiri retele”

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                     Nr.     din  ........................2011 

 

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de S.C  CHEETAH CAPITAL S.R.L. cu sediul în Bucuresti, str.Calea Victoriei, nr.63-81, cam 12, sector 1 , înregistrată la APM Bihor cu nr. 3701/28.02.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 30.03.2011, pentru proiectul: “  Construire Ansamblu Rezidential cu centru multifunctional , comert, servicii, in regim de inaltime S+P+15E, S+P+20E, parcari, imprejmuiri retele”

Amplasament: Oradea, str. Calea Clujului, nr. 74-78, nr. Topo 19723  , jud. Bihor.

Titular:   S.C  CHEETAH CAPITAL S.R.L  , jud. Bihor

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 10. Proiecte de infrastructura  – , lit. “b” – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto. ;

   -    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

 Proiectul prevede :

    -  construirea a trei imobile de locuinte cu regimul de inaltime S+P+15E , doua dintre ele

     fiind legate de spatii comerciale la nivelul parterului si al primului etaj si un imobil

     S+P+20 E  cu functionarea de centru multifunctional ( apart –hotel cu locuite).

     - la nivelul solului se vor amenaja 247 locuri de parcare, strict in interiorul parcelei si un

      numar de 310 locuri de parcare subteran.

     -  sub trei dintre cele patru imobile va fi un subsol care va avea rolul  de parking

        subteran.

     -  reteaua de sprinklere din parkingul subteran va fi alimentata de un rezervor de min.

        250 mc. de apa.

     -  Suprafata teren 17.777 mp .

-          in proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

-          prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

-          proiectul nu va cauza zgomote , vibratii.

Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Conditii de realizare a proiectului :

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Primaria Municipiului Oradea precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate. 

  Deseurile generate in perioada de constructie si timpul activitatii  se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

 La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

 

 

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                                            ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

             Intocmit

             ing. Mihaela Craciun