Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Costruire platforma prelucrare granulometrica- complex magnezian Valea Mare comuna Budureasa “

                                            DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                     Nr.      din                     .2011 

 

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de S.C.  GEOASSET S.R.L.  cu sediul în Bucuresti , str. General Constantin Budisteanu , nr. 11 bis , înregistrată la APM Bihor cu nr.13456/10.08.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 31.08.2011, pentru proiectul: “  Costruire platforma prelucrare granulometrica- complex magnezian Valea Mare comuna Budureasa, jud. Bihor “

Amplasament: Valea Mare comuna Budureasa, nr. topo 177, cad 266, cad 272, cad 277 , jud. Bihor.

Titular: S.C. GEOASSET S.R.L, jud. Bihor

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct.  10. Proiecte de infrastructura  – , lit. “a” – proiecte de dezvoltare a unitatilor / zonelor industriale. ;

  -    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

 Proiectul prevede :

-          Suprafata platformei de prelucrare granulometrica este de 112.573 mp.

-          Platforme de lucru si drumuri tehnologice interioare – 90.053 mp.

-          Spatii verzi ( inclusiv  perdele vegetale perimetrale pentru reducerea impactului peisagistic ) – 22.520 mp.

-          Spatiu de parcare, atelier reparatii si revizii auto, platforma spalare auto, corp administrativ, statie de alimentare cu carburanti ( utilaj tip cisterrna), decantoare separatoare.

-          Fluxul tehnologic se va desfasura pe doua linii operationale.

A.     Flux tehnologic de procesare granulometrica a calcarelor dolomitice cu brucit.

-          Operatiunea de sfaramare – clasare volumetrica ( ciuruire) dezvoltata pe trei trepte in circuit  deschis – deschis – inchis.

-          Operatiunea de macinare – clasare simptotica dezvoltata intr-o singura treapta de tip inchis .

B.    Fluxu tehnologic de procesare granulometrica a rocilor granodioritice / calcaroase .

-          Operatiunea de sfaramare – clasare volumetrica ( ciuruire) dezvoltata pe trei trepte

      in circuit  deschis – deschis – inchis.

      Fluxul tehnologic este complet automatizat si condus prin intermediul unui PLC de operatorul de preparare.

   Toate echipamentele sunt prevazute cu dispozitive locale de captare si combatere a prafului industrial , respectiv interconectate la filtru cu saci tip jet – puls.

    Filtru este echipat cu saci speciali , scuturati in sistemul jet puls ; acesta este dimensionat in functie de capacitatea de productie a liniei tehnologice si de parametrii de functionare ai acesteia . Praful acumulat este extras cu un transportator elicoidal si introdus in fluxul de productie ( este valorificat ca produs finit). Emisiile evacuate din filtru au un continut de particule solide mai mic de 20 mg/mc aer.

  Intreg fluxul de procesare granulometrica a calcarelor dolomitice cu brucit si rocilor granulometrice / calcaroase se va desfasura in mediu uscat .

   Apa potabila pentru angajati va fi asigurata in recipiente imbuteliate.

   Apa in scop igienico sanitar va fi asigurata prin intermediul unui bazin de stocare cu capacitatea nominala de 5000 litri care va fi alimentat periodic cu ajutorul unei cisterne ce preia apa de la reteaua locala a comunei Budureasa.

   Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in bazin vidanjabil. Vidanjarea bazinului se va realiza de firma specializata si autorizata.

        Managementul zgomotului pe amplasamentul industrial va include aplicarea celor mai

      bune tehnici disponibile si practictici pentru a minimiza zgomotul la sursa.

-          atenuarea zgomotului prin folosirea de materiale izolante acustice si fonoabsorbante sau izolarea componentelor care vibreaza.

-          Utilizarea ecranelor naturale( coline , movile, perdele vegetale)  situate intre instalatii si punctele sensibile ( asezari umane ) .

-          Utilizarea izolatiilor fonice pentru utilajele cu nivel ridicat de zgomot acolo unde este posibil.   

   In proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

   Prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

 Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Conditii de realizare a proiectului :

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Primaria Comunei Budureasa precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate. 

  Deseurile generate in perioada de constructie si timpul activitatii  se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

 La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

   La finalizarea  investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD. 

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

 

 

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                                                 ing. Mihaela CRACIUN