Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Desfiintare sectie de imbuteliere GPL Oradea , jud. Bihor"

                                            DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                            Nr.     din   .  . 2011 

 

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de OMV PETROM S.A.  cu sediul în Bucuresti , str. Calea Dorobantilor, nr. 239 , jud. Bihor , înregistrată la APM Bihor cu nr. 19083/23.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

                                                              decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 19.01.2011, pentru proiectul: “  Desfiintare sectie de imbuteliere GPL Oradea , jud. Bihor “

Amplasament:  localitatea Oradea, str. Calea Clujului, nr. 203, jud. Bihor.

Titular: OMV PETROM S.A. 

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 6 – Industria chimica , lit. “c” – instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice , altele decat cele prevazute in anexa nr.1 ;

-    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

-   suprafata construita –5014 mp, suprafata drumuri – 8820 mp, platforme betonate – 7434 mp din care vor fi demolate 5934 mp , platforma depozitare butelii – 2820 mp.

 -   se vor demola :  C1- cabina poarta, C2 – magazine matertiale, C3 – cladire de birouri pentru sectia de imbuteliere, C5 - punct alimentar, C6 – magazine si garaj metallic, C8 – vestiar , grup social , C9 – bazin apa , C10 – cladire pompe , C11 – cladire pompe , C12 – remiza PSI , C13 – statie de imbuteliere , C14 – hala activitati auxiliare , C15 – punct termic, C16 – punct termic , C17 – punct termic, C18 – atelier reparatii ventile , C19 – atelier reparatii , C20 – atelier reparatii , C21 – grup social, C22 – vestiar , C23 – parc conducte tehnologice, parc rezervoare GPL, C24 – instalatii conducte tehnologice, C25 – cladire pompe compresoare, C26- cabina instalatii cantar, instalatii electrice, alte constructii si amenajari ( platforma depozitare butelii cu suprafata construita de 2820 mp, cantar pentru mijloace auto , cu suprafata construita de 112 mp , rezervoare de 10 mc pentru aer comprimat 2 buc., rezervoare de 10 mc pentru GPL 2 buc., cale ferata transport uzinal L – 570 ml ), retele GPL – cca 900 ml, retele pentru abur tehnologic – cca 800 ml, retele de apa pentru incendiu cca 850 ml. 

-          in proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

-          prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

-          proiectul nu va cauza zgomote , vibratii.

Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Conditii de realizare a proiectului :

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, inclusiv cele privitoare la organizarea de şantier, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3682 / 17.12.2010 emis de Primaria Municipiului Oradea  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate. 

 Deseurile generate in perioada de dezafectare se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

 La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010. 

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                            ing. Daniela ALEXAN

 

 

             Intocmit

             ing. Mihaela Craciun