Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Desfiintare statie de distributie carburanti nr.6 Salard , jud. Bihor “

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de OMV PETROM S.A.  cu sediul în Bucuresti , str. Calea Dorobantilor, nr. 239 , jud. Bihor , înregistrată la APM Bihor cu nr. 19084/23.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

   decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 19.01.2011, pentru proiectul: “  Desfiintare statie de distributie carburanti nr.6 Salard , jud. Bihor “

Amplasament:  localitatea Salard ( DJ19E Biharia – Marghita), jud. Bihor.

Titular: OMV PETROM S.A. 

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 6 – Industria chimica , lit. “c” – instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice , altele decat cele prevazute in anexa nr.1 ;

-    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

-   suprafata construita – 289,70 mp .

-   se vor demola : cabina statie, hala schimb ulei, instalatiile de incalzire,instalatii electrice, instalatii sanitare, retele de apa – canalizare , instalatii tehnologice(  4 pompe, 2 rezervoare de cate 30 mc fiecare) copertina, dotari PSI, drumuri acces, trotuare. 

-          in proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

-          prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

-          proiectul nu va cauza zgomote , vibratii.

Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Conditii de realizare a proiectului :

Ca masuri se impun :

-          determinarea calitatii solului la dezafectarea rezervoarelor subterane

-          remedierea solului identificat poluat in urma analizelor , daca este cazul.

Prezentarea la APM Bihor a rezultatelor analizelor de sol efectuate , anterior aducerii la starea initiala a terenului, in vederea demonstrarii executiei corespunzatoare a remedierii solului.

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, inclusiv cele privitoare la organizarea de şantier, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 29 / 21.12.2010 emis de Primaria Comunei Salard  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate. 

 Deseurile generate in perioada de dezafectare se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

 La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

 

 

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                                                ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

             Intocmit

             ing. Mihaela Craciun