Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Platforma depozitare temporara pentru neutralizarea/ inertizarea /stabilizarea unor deseuri periculoase cu continut de produse petroliere in vederea obtinerii unor deseuri nepericuloase, platforma statie fluide, cladire atelier si birouri administrative“

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                       Nr.    din   .    . 2011  

 

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de S.C. STILO EVORA S.R.L.  cu sediul în Marghita , str. Republicii, nr. 15 , înregistrată la APM Bihor cu nr. 9693/02.06.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

  decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 08.06.2011, pentru proiectul: “  Platforma  depozitare temporara pentru neutralizarea/ inertizarea /stabilizarea unor deseuri periculoase cu continut de produse petroliere in vederea obtinerii unor deseuri nepericuloase, platforma statie fluide, cladire atelier si birouri administrative“  .

Amplasament:  localitatea  Suplacu de Barcau , jud. Bihor.

Titular: S.C STILO EVORA S.R.L.

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile <LLNK 12009   445 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 11-Alte proiecte  lit. “b” – instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr.1  ;

-    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

   Suprafata totala teren – 12168 mp.platforme betonate si balastate.

Statie de fluide

-          Platforma cu suprafata de 1500 mp impermeabilizata cu geomembrana , prevazuta

          cu sant si tub perimetral colector  si separator  de produse petroliere.

-          Pe platforma se vor instala echipamentele pentru stocarea temporara a fluidului de

     foraj si pentru prepararea fluidelor noi.

Platforma pentru neutralizarea /inertizarea/stabilizarea unor deseuri periculoase cu continut de produse petroliere in vederea obtinerii unor deseuri nepericuloase

-     Platforma cu suprafata de 4000  mp impermeabilizata cu geomembrana , prevazuta

      cu sant si tub perimetral colector  si separator  de produse petroliere

-          in proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

-          prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

-          proiectul nu va cauza zgomote , vibratii.

 Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

 Se vor respecta prevederile Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare

 si procedurilor  preeliminare de acceptare a deseurilor la depozitare.

Conditii de realizare a proiectului :

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, inclusiv cele privitoare la organizarea de şantier, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Consiliul Judeten Bihor  precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate.

 Deseurile generate in perioada de lucrarilor de constructie si in  timpul activitatii  se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

  La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

  La finalizarea  investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD. 

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  Şef Serviciu  Reglementari

                                                                                                                  ing. Daniela ALEXAN

 

             Intocmit

             ing. Mihaela Craciun