Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Statie 110/20 kv Biharia “

                                            DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

                                                     Nr.     din  ........................2011  

 

    Ca urmare a  solicitarii  acordului de mediu  adresate de S.C. FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord S.A.  cu sediul în Oradea , str. Grivitei  , nr.32, jud. Bihor , înregistrată la APM Bihor cu nr. 803/17.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 30.03.2011, pentru proiectul: “  Statie 110/20 kv Biharia “

Amplasament:  Biharia , nr. cad. 3063, 3062 , jud. Bihor.

Titular:  S.C. FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord S.A.  , jud. Bihor

nu  se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct.  3.Industria energetica – , lit. “b” – instalatii industriale pentru transportul gazelor , aburului si a apei calde, transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1 ;

   -    proiectul  propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.

 Proiectul prevede :

-  constructie statie electrica de transformare 110/20kV, construire racord linie electrica aeriana 110 Kv, lucrari de modificare si racordare in noua statie de transformare a liniilor electrice de 20 kV.

-          in proiect sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica a zonei afectate.

-          prin proiect sunt prevazute masuri de diminuare a impactului asupra mediului.

-          proiectul nu va cauza zgomote , vibratii.

Nu au fost formulate  observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Conditii de realizare a proiectului :

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul deşeurilor.

 Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism  emis de Primaria Biharia precum şi prevederile avizelor şi acordurilor emise de instituţii publice abilitate. 

  Deseurile generate in perioada de constructie si timpul activitatii  se vor gestiona conform legislatiei de mediu specifice in vigoare.

 La finalizarea investiţiei,titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

 

 

           DIRECTOR  EXECUTIV

            Dr.ing. Ovidiu  DĂESCU

 

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI

                                                                                                                                ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

             Intocmit

             ing. Mihaela Craciun