Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul " Amenajare Valea Dobricionesti , judeţul Bihor"

                                               Proiect     DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                                                       Nr.    din       .2011

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  A.N.A.R. – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea, din localitatea  Oradea, str. I. Bogdan, nr. 35,  judeţul Bihor,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.3819/02.03.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare, 

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data 05.10.2011, pentru proiectul  " Amenajare Valea Dobricionesti , judeţul Bihor",  propus a se realiza în localitatea Dobricionesti, Ortiteag si Cacuciu Nou,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

     Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 d evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în   anexa 2, punctul 10, litera f) Construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare şi lucrări împortiva inundaţiilor.

- s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  05.10.2011, la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

- activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună,  întrucât: 

- proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- amplasamentul lucrarilor este situat în extravilanul  localităţii Dobricionesti, Ortiteag si Cacuciu Nou pe domeniu public şi domeniu privat ;scopul investitiei este  de a scoatere de sub  efectul inundatiilor a localitatilor Dobricionesti, Cacuciu Nou si Ortiteag  precum si a terenurilor agricole limitrofe albiei situate  in zona  inundabila  cu asigurarea de 5%(debit de calcul=44 mc/s);

-pe Valea Dobricionesti afluent de stanga al Crisului Repede se produc frecvente inundatii  ce afecteaza  obiective social-economice si terenuri agricole in zona limitrofa din albia minora si majora.

-in amonte de localitatea Dobricionesti , cursul traverseaza  un teren accidentat , malurile avand inaltimi cuprinse intre 1m-5m, iar lucrarile hodrotehnice existente necesita completari.Malurile vaii sunt neamenajate pe tronsonul cuprins  intre podul drumului judetean si sifonul de subtraversare  a canalului de deviere a raului Crisul Repede.

-In aval de  localitatile Ortiteag si Cacuciu Nou, valea Dobricionesti este colmatata iar vegetatia abundenta obtureaza  sectiunea de scurgere ,  fapt  ce favorizeaza  inundarea frecventa a zonelor limitrofe, fiind necesare lucrari de reprofilare a albiei, executia unor ziduri de sprijin , caderi de rupere a pantri executate din beton, proiectii de mal si praguri de fund. In amonte  de amplasamentul sifonului s-a prevazut  executia unui zid din beton, pe ambele maluri ale Vaii Dobricionesti.

- prin proiect sunt prevăzute măsuri de diminuare a impactului asupra mediului şi de gestionare corespunzătoare a deşeurilor .

-   nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect;

-  realizarea investiţiei şi exploatarea acesteia nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

-  amplasamentul proiectului propus se află situat  în vecinătatea  Sitului Natura 2000 ROSCI0050 Crisul Repede  amonte de Oradea  - astfel  titularulm a obtinul Avizul favorabil  nr.519/28.09.2011 emis de Asociatia Pescarilor Sportivi AQUA CRISIUS-in calitate de custode.

     Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 18.10.2010 emis de Consiliul Judeţean Bihor , precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Se vor respecta recomandarile  si mentiunile prevazute in Avizul custodelui Sitului Natura 2000.

-  Pentru limitarea disconfortului iminent ce apare în perioada de construcţie, mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deserversc şantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine. De asemenea, transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit.

-  Programul de lucru al Constructorului va fi stabilit astfel încât să afecteze cât mai puţin perioada de odihnă a populaţiei rezidente în zonă

- Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010,

      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   

Director executiv

Dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

 

 

 

                                                                                        Serviciu Reglementări

                                                                                          ing.  Mihaela CRĂCIUN

 

 

   Întocmit:

 Ing.Manuela Moldovan