Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Amenajarea hidroenergetică a cursului superior al râului Crişul Negru în amonte de localitatea Poiana – CHEMP Poiana I – CHEMP Poiana II “

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …......  din  30.03.2011    

                Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC  Global Alternative Consulting SRL cu  sediul în municipiul Oradea str. Narciselor nr. 36, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 13.678/28.09.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                    Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate  în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.03.2011, că proiectul “ Amenajarea  hidroenergetică  a  cursului  superior  al  râului  Crişul  Negru  în  amonte  de  localitatea  Poiana – CHEMP Poiana I – CHEMP Poiana II “,  amplasament în teritoriul administrativ al localităţiiPoiana, comuna Criştiorul de Jos,  extravilan,CF 148 Poiana, nr. topo. 1421, 1423, 1425,  Ocolul Silvic Sudrigiu, U.P.  II Poiana, judeţul  Bihor,  titular SC  Global Alternative Consulting SRL  Oradea,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2 la pct. 3.h  ( instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice  )

-  proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

-  amplasamentul lucrărilor este în extravilanullocalitatii Poiana, comuna Criştiorul de Jos, pe teren proprietatea  Statului Român, aflat în administrarea  RNP – Direcţia Silvică BihorOcolul Silvic Sudrigiu, U.P.  II Poiana,  respectiv în administrarea AN Apele Române – A.B.A. Crişuri ( ptr. albia râului Crişul Negru ). 

-     folosinţa  actuală: drumuri forestiere,  păsune, albia minoră şi majora a râului Crişul Negru, rămane aceeaşi în cea mai mare parte şi după realizarea investiţiei, suprafaţa totală a terenului ocupată de construcţii fiind mică,  1.750 mp.

-     terenul propus a fi scos definitivdin fondul silvic 2.810 mp, cât şi terenul de 2.220 mp ocupat temporar din fondul silvic  este sărac în vegetaţie fiind acoperit de ierburi, buruieni şi spini.

-     ocuparea definitivă şi temporară a terenului din fondul silvic se va face în conformitate cu Avizul favorabil al Comitetului Director al Direcţiei Silvice Bihor,  anexat la documentaţie.

-     proiectul va fi executat în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. C32/01.03.2011, cu respectarea prevederilor  Studiului pentru impactul lucrărilor proiectate asupra corpurilor de apă, stabilite conform prevederilor din Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE, cuprinse în Planul de management al Spaţiului Hidrografic Crişuri

- lucrările hidrotehnice prevăzute a se executa  vor asigura debitul de servitute pe cursul de apă, posibilitatea de migrare a faunei acvatice pe cursul râului, cât şi restituirea integrală a apei fără modificarea calităţii ei din secţiunea de prelevare.

-  fluxul de apă  utilizat în centrale nu va avea posibilitatea intrării în contact cu substanţe poluante.

- este prevăzut un separator de hidrocarburi cu bazin de retenţie pentru prevenirea poluării cu eventuale scurgeri accidentale de uleiuri minerale de la echipamentele din hala de producţie

- funcţionarea echipamentelor se va încadra limitele prevăzute în normativele de zgomot si vibratii impuse de normele EN CEI  în vigoare.

- perioada de execuţie a săpăturilor şi terasamentelor ce afectează albia minoră, având ca rezultat cresterea turbidităţii, va fi redusă la minim posibil şi va fi efectuată în anotimpul secetos.

- racordarea la reţeaua electrică se va face în conformitate cu Avizul tehnic de racordare nr. 60201002000/14.01.2011,  respectiv  nr.  60201002002/14.01.2011 – Electrica SA,  la  LEA 20 kV Băiţa - Avram Iancu  aflată limitrof amplasamentului lucrărilor proiectate.

-   nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului                       

                    Condiţiile de realizare a proiectului:    

-  Solul vegetal va fi decopertat şi depozitat separat, în vederea utilizării lui ulterioare la amenajarea spaţiilor verzi.

-  Depozitarea provizorie a pământului excavat  este recomandat a se face pe suprafeţe cât mai reduse.

- Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie trebuie colectate în pubele tipizate, amplasate în locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele să fie preluate periodic de către serviciul de salubritate, pe baza de contract.

- Întreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilisilubrifianti şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje, alimentarea cu carburanţi şi lubrefianti, se vor executa numai în incinta organizării de şantier, în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile împotriva poluării apelor freatice şi a solului.

- Se vor respecta prevederilor celorlalte avize obţinute de la instituţii/autorităţi solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 261, 22.09.2010   în vederea obtinerii autorizatiei de construire. 

             În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

             La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010  al  MMP  şi să  solicite emiterea autorizaţiei de mediu anterior punerii în funcţiune,  conform Ordinului MMDD nr. 1.798/2007.

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU 

          ŞEF   SERVICIU   REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Daniela  ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU