Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Constructie grup servicii format din spalatorie auto, atelier mecanic si anexe "

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din   .     .2011

 

     

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC HERTRANSTAV SRL  ,cu sediul în localitatea  Cuzap,  nr. 65, comuna Popesti ,  judeţul Bihor,  , înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 9510 din 30.05.2011;

în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

  

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

  ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.05.2011 că proiectul “ Constructie grup servicii format din spalatorie auto, atelier mecanic si anexe ”propus a fi amplasat în localitatea Voievozi,  nr.1, nr. cadastral 423/3,422/5,422/6,comuna Popesti,    judeţul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 9510 din 30.05.2011;,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

 Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2., la pct. 10 – Proiecte de infrastructura, lit. “b” –proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;.

·      Prin proiect se propune: realizarea unei spalatorii auto pe o suprafata totala de 900 mp cu 2 boxe de spalare, platforma betonata.

·        Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø      Cabina poarta se va realiza din panouri Sandwich, avand compartimentarea pentru spatiu portar ,grup sanitar interior , doua boxe de spalare , rigola de colectare ape rezultate de la spalare  ;

Ø      Apele uzate tehnologice vor fi  evacuate intr-un decantor separator tricompartimentat Vt=36,40 mc.

Ø       Incălzirea cabină poartă/birou se va realiza cu radiator electric;

Ø      Alimentarea cu apă în scop  igienico – sanitar se realizează prin racord din  reteaua comunală;

Ø      Alimentarea cu energie electricăse va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricăexistentăîn zonă;

Ø      Apele uzate fecaloid – menajere se  vor evacua într-un  bazin betonat vidanjabil , care se vidanjeazăperiodic cu firmăautorizată;

Ø      Apele pluviale de pe amplasament se vor  evacua în reţeaua hidrografică;

·      Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit autorizat ;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 06.07.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·      Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

·      Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

       Condiţiile de realizare a proiectului :

·      Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor,  I.J.C. Bihor, A.S.P. Bihor,

·      Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5 / 08.03.2011 emis de Comuna Popeşti, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·      In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·      Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se deversează în bazin      betonat vidanjabilse vor încadra în valorile admise conform  NTPA 002 / 2002      modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

·      Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică      se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin     H.G. nr. 352 / 2005;

·      Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;

·      La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010 ,si sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu sau revizuirea autorizatiei .

·      La finalizarea investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina Autorizatie de mediu conform Ord. MMDD nr.1798/2007

 ·      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

    Serviciul Reglementări                                                                                              

            ing. Mihaela CRĂCIUN

 

 

 

Întocmit:

Ing. Mădălina BOROS