Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Construirea unui complex de sere pentru legume ecologice”

PROIECT

     DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 Nr.     din 

                        

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. HELIOS NATURA S.R.L. cu sediul în Oradea str Nufarului nr.30  judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr.1529….  /25.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 06.07.2011 ca proiectul” Construirea unui complex de sere pentru legume ecologice”, propus a fi amplasat in sat.Ciocaia nr.cad.50776,oras Sacuieni,jud.Bihor 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

   I Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: 

a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 anexa 2, punctul 1 lit. „a”–  Proiecte pt.restructurarea exploatatiilor agricole,    

b)  s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 06.07.2011 la sediul  APM Bihor.   

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

- suprafaţa construita va fi de 8220mp, conform memoriului tehnic anexat la documentatie;

 - zona de amplasare a proiectului se afla in afara zonelor locuite , la cca. 300m in dreptul localitatii Ciocaia;

-constructia de 8220mp nivel de inaltime P pe structura metalica usoara cu fatadele acoperite cu policarbonat alveolar

-alimentarea cu apa se va realiza din put forat cu H=16m,se va utiliza un Vanual=4600mc

 - evacuarea apelor uzate menajere se va realiza intrun bazin vidanjabil  impermeabil cu V=10mc, vidanjat de firme autorizate

- centrala termica de capacitate = 2300Kw va utiliza ca si combustibil biomasa

- deseurile rezultate incepand din etapa de realizare a proiectului vor fi colectate selective pe platforma betonata si preluate de firme autorizate   

- accesul la zona de amplasare se va realiza pe un drum comunal.

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect;

   II  Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

a)       amplasamentul proiectului este situat in Situl Natura 2000ROSCI0021Campia Ierului;

b)       s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea si analizarea listei de control pentru etapa de incadrare in procedura de evaluare adecvata , consultarea membrilor CAT in sedinta din data de 06.07.2011 la sediul APM Bihor ;

c)       prin realizarea proiectului nu se vor produce modificari in Situl Natura 2000 si nu vor fi afectate speciile si /sau habitatele de interes comunitat pentru care acesta a fost desemnat;

Proiectul propus propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Conditiile de realizare a proiectului:

a)        se vor respecta prevederile cuprinse in documentatia tehnica depusa spre avizare la APM Bihor si ale Certificatului de Urbanism nr.288/25.10.201./CJ Bihor

b)         in perioada de executie a proiectului se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluarii Sitului Natura 2000ROSCI0021Campia Ierului, pentru protectia tuturor factorilor de mediu, a speciilor  si habitatelor  de interes comunitar din zona

c)    beneficiarul va respecta tehnologia de constructie si exploatare , astfel incat sa nu se degradeze terenurile  si sa nu se aduca prejudicii vecinilor sau Sitului Natura 2000ROSCI0021Campia Ierului;

d)       inainte de inceperea lucrarilor, perimetrul  va fi delimitat in teren cf.schitelor proiectului si nu se vor executa lucrari in afara lui;

e)     materialele excavate se vor folosi la umpluturi de incinta;

 f)         Titularul de proiect va informa Agentia pentru Protectia Mediului Bihor  in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor de proiect(caracteristici tehnice, amplasament, etc. si orice accident sau incident care afecteaza semnificativ mediul;

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010.

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

                           

                   Director executiv

                      Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU   

 

 

 

                                              

                                                                                                                                                                            

                                                                                         

SERVICIUL  REGLEMENTĂRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                       ing.  Mihaela CRACIUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Întocmit: