Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Demolare a unor construcţii, reţele tehnologice şi utilităţi pentru imobilul ( teren cu construcţii ) – Incinta Centrala Electrică de Termoficare II – Oradea “

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …......  din  14.01.2011    

              Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC  TERMOELECTRICA  SA cu sediul în Bucureşti B.dul Lacul Tei nr. 1-3, înregistrată la APM Bihor cu nr. 13.168/17.09.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate  în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.12.2010  şi a completărilor la documentaţie înregistrate cu nr. 19.216/30.12.2010, că proiectul  “ Demolare  a unor construcţii, reţele tehnologice şi utilităţi pentru imobilul ( teren cu construcţii ) – Incinta Centrala Electrică de Termoficare II – Oradea “  amplasament în intravilan municipiul Oradea str. Ogorului  nr. cad. 18314,  judeţul Bihor,  titular SC TERMOELECTRICA SA Bucureşti,  nuse supune evaluării impactului  asupra  mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţaHotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2,  la pct. 13.a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, déja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului )

-  proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  22.12.2010  la sediul  APM Bihor.

-  nu sunt prevăzute a fi afectate construcţiile şi instalaţiile  ce asigură umectarea depozitelor de zgură şi cenuşă, nici a acelora care asigură colectarea şi evacuarea apelor de exfiltraţie de la aceste depozite, obiective  a caror  închidere  nu fac obiectul prezentului act administrativ.

-  se vor menţine instalaţiile de întreţinere a depozitului de zgură şi cenuşă Rontău – CET  Oradea II  conform Documentaţiei tehnice de fundamentare a proiectului de postutilizare şi expertiza de evaluare a  stării de siguranţă a barajului, în baza căreia a fost obţinut Avizul de gospodărire a apelor nr. C5/14.01.2010.

-  nu se vor demola  clădirea grup poartă - 45 mp, nici clădirea corp exploatare - cu suprafaţa construită la sol de 742 mp, ambele fiind necesare pentru supravegherea şi urmărirea activităţilor pe parcursul realizării demolării.

-  amplasamentul lucrărilor este în intravilan, pe teren proprietate privată a firmei, în zona neinundabilă

- lucrările propuse, în condiţiile respectării tehnologiei prezentate şi a obligaţiilor asumate de titular impuse prin caietul de sarcini executanţilor lucrărilor de demolare, nu prezintă un impact negativ asupra aşezărilor umane din zona de amplasare a obiectivului şi nu apar fenomene de poluare a aerului,  apelor de suprafata şi a ape freatice, solului sau subsolului şi nu va genera zgomote şi vibraţii peste limitele admise.

- după scoaterea din funcţiune a centralei, depozitul de cărbune a fost golit complet de combustibil, la fel şi rezervoarele de păcura şi rezervoarele de acid.

-  în situaţia de afectare a amplasamentelor se vor lua măsuri de refacere a acestora

-  nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului 

              Condiţiile de realizare a proiectului:    

-     demolarea propriu-zisă a construcţiilor se va face “ bucată cu bucată ” (element cu element), de sus în jos, nivel cu nivel, fiind interzisă începerea demolării de la baza construcţiei prin explozie sau implozie. Demolarea zidurilor va începe numai după dezechiparea integrală a construcţiei prin demontarea elementelor instalaţiilor aferente construcţiilor, demontarea foilor de geam, demontarea părţilor mobile (cercevele, ferestre, foi de uşi, etc.) şi a feroneriei, demontarea placajelor (faianţă, ceramică) şi pardoselilor (parchet, covor PVC, gresie, ceramică, etc.), inclusiv stratul suport, iar materialele rezultate se vor sorta şi se vor evacua din construcţii şi depozita într-un spaţiu special amenajat.

- nu vor începe lucrările de demolare decât după recuperarea tuturor materialelor, instalaţiilor, utilajelor, etc. 

- nu vor începe lucrările de demolare decât dupa golirea tuturor rezervoarelor de şlamuri petroliere, reziduuri cu conţinut de acizi sau alte substanţe periculoase,  saramură, etc.

-     produsele petroliere şi şlamul din rezervoare, cât şi solul infestat cu produse petroliere va fi preluat de firme autorizate în tratarea acestora.

- deşeurile rezultate din execuţia proiectului se vor colecta selectiv, vor fi stocate în locuri special amenajate şi se vor preda unităţilor specializate şi autorizate în valorificarea sau eliminarea lor. Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi se va controla de beneficiar prin intermediul dirigintelui de şantier.

- pentru toate deşeurile retrase de pe amplasament, se va stabli  împreună cu autoritatea locală locurile de depozitare finală şi firma de valorificare a deşeurilor; se va verifica existenţa autorizaţiei de funcţionare în cazul firmei care procesează deşeurile şi/sau gospodăreşte depozitul de deşeuri .

- pe toată durata lucrărilor vor exista contracte cu firme specializate şi autorizate pentru colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor (moloz, etc.) şi respectiv pentru preluarea deşeurilor cu conţinut de azbest (cca. 10 mc). Aceste firme specializate şi autorizate vor sorta, ambala şi transporta aceste deşeuri în saci speciali către depozitele de deşeuri special amenajate în acest scop.

-   deşeurile metalice vor fi valorificate prin unităţi de colectare autorizate.

-  după demolarea platformelor betonate din zona gospodariei de păcură, a rampei de descărcare a combustibilului, cât şi a platformelor din zona rezervoarelor de acid, a rezervorului de saramură,  vor fi efectuate analize de sol pentru depistarea eventualelor poluări ale solului şi a apelor freatice,  iar dacă este cazul solul poluat va fi îndepărtat în totalitate şi predat la firme specializate spre depoluarea  acestuia.

- nu se va trece la rambleerea excavaţiilor până când nu se vor prezenta la APM Bihor rezultatele analizelor de sol şi obţine acceptul APM pentru finalizarea ecologizării  amplasamentului.

- reamenajarea terenului se va face la terminarea lucrărilor. Amplasamentul  pe care se vor executa lucrările de demolare şi zona înconjurătoare,  se vor preda fără deşeuri.

 -  în timpul executării lucrărilor de demolare  este strict interzisă evacuarea de ape uzate  tehnologice pe sol sau în apele de suprafaţă sau subterane.

-  apele uzate menajere vor fi evacuate la canalizarea menajeră a municipiului.

-  pe  toată  durata  lucrărilor, pentru protecţia mediului în zona de demolare şi în zona adiacentă acesteia,  se vor lua următoarele  măsuri necesare pentru diminuare şi protecţie împotriva degajărilor de praf, limitarea împrăştierii molozului şi reducerea vibraţiilor puternice:

-    pe gardul care va delimita zona de demolare se va fixa plasă cu dublu rol: de   reducere a emisiei de praf şi de atenuare a zgomotului în afara zonei de  demolare

-    local se vor utiliza pulverizatoare pentru apă în vederea udării  zonei care se demolază

-    se vor utiliza protecţii pentru limitarea împrăştierii molozului

-  pentru reducerea vibraţiilor puternice şi evitarea apariţiei unor nori mari de praf, nu se vor prăbuşi elemente mari de structură

 - constructorul are obligaţia să asigure menţinerea curată a străzilor/drumurilor utilizate pe perioada execuţiei.

-   întreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilişilubrifianţi şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni.

-   scurgerile  accidentale  de  produse  petroliere  pe  sol  vor  fi  tratate  cu  substanţe  absorbante  tip  HEGSORB  sau  alte  material  absorbante.

-   solul  contaminat  se  tratează  prin  bioremediere.

- solul vegetal va fi decopertat şi depozitat separat, în vederea utilizării lui ulterioare la amenajarea spaţiilor verzi.

- lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje, alimentarea cu carburanţi şi lubrefianti, se vor executa numai în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile împotriva poluării apelor freatice şi a solului.

-     toate operaţiile de schimburi de ulei, întreţinere şi reparaţie precum şi spălarea mijloacelor de transport, se vor efectua numai în spaţiile special amenajate şi destinate  acestui scop, la unitati autorizate.

-  pentru minimizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi încadrarea în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare  toate echipamentele şi utilajele prevăzute cu motoare cu ardere internă utilizate vor fi prevăzute cu sisteme de minimizare şi reţinere a poluanţilor emişi şi vor îndeplini cerinţele prevăzute de HG 743/2002 şi vor fi supuse periodic inspecţiilor tehnice.

-     toate echipamentele şi maşinile vor beneficia de service regulat pentru a preveni scurgerile de produse petroliere generate de uzură în perioada de funcţionare la frontul de lucru sau pe traseele de deplasare.

 -  Pentru organizarea de şantier şi pentru zonele de lucru predate executantului lucrării de demolare, se vor asigura condiţii de acces, conform normelor în vigoare.

-     Organizarea de şantier, pentru realizarea lucrărilor de demolare prezentate mai sus, se  va amplasa în incinta C.E.T. Oradea II. Obiectele care aparţin organizarii de şantier au caracter de provizorat şi vor funcţiona numai pe perioada execuţiei, fiind dezafectate la terminarea lucrărilor.

-     Tehnologiile de demolare a elementelor din beton armat se vor alege după analiza stării de conservare a construcţiei şi evaluarea posibilităţii de reutilizare a diverselor elemente care intră în alcătuirea structurii. Modul de fragmentare a structurii în vederea demolării, se va stabili pe baza unei analize detaliate atât a alcătuirii structurii cât şi a posibilităţilor de manipulare şi transport, astfel ca numărul subansamblelor rezultate să fie cât mai redus.

-  Unitatea care va executa demolările va fi obligată să ia toate măsurile de protecţie a vecinătăţilor (împotriva vibraţiilor puternice sau şocurilor, împroşcărilor cu materiale, degajării de praf), refacere a terenului afectat la terminarea lucrărilor, să asigure accesele necesare, etc.

-  Societatea care va executa demolările va menţiona  în Procesul verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor toate deşeurile rezultate în urma lucrărilor de demolare şi modul în care au fost depozitate. Se vor anexa la Procesul verbal de recepţie şi terminare a lucrărilor toate documentele de predare a deşeurilor la depozitele finale şi/sau firmele de valorificare autorizate.

-  Prejudiciile aduse mediului se vor trata ca neconformităţi, vor fi menţionate în Fişa de urmărire a lucrării şi se vor remedia până la finalizarea acesteia.

-  Pe toată perioada de demolare se vor realiza audituri periodice de mediu prin care se va urmări nivelul de poluare.

              În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010 al MMP.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU

    

          ŞEF   SERVICIU  REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU