Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Exploatare lignit în perimetrul Valea Pietrişului “

                   Proiect ….     DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr.  ……  din  16.11.2011    

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC  Maestro  Trading  SRL  cu sediul în municipiul Oradea str. Meziadului nr. 3,  judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 16.863/19.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.11.2011,  că proiectul “ Exploatare  lignit  în  perimetrul  Valea  Pietrişului  “  amplasament   extravilan  sat  Cuzap,  comuna Popeşti, jud. Bihor,titular  SC  Maestro Trading  SRL Oradea   se  supune  evaluării  impactului  asupra  mediului  şi  nu  se  supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea  prezentei  decizii:

       Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct. , la pct. 2.a ( cariere, exploatari miniere de suprafatai, altele decat cele incluse in anexa 1 )

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare 

-s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta  din  16.11.2011 la sediul  APM Bihor.

- amplasamentul lucrărilor este în teritoriul administrativ al comunei Popesti, extravilan sat Cuzap, pe o suprafaţă de 223.434 mp, din care 112.434 mp ( arabil, păşune, fâneţe, alte terenuri neagricole ) teren proprietatea titularului,  91.000 mp păşune închiriată de la Composesoratul localităţii Cuzap  şi 20.000 mp - drum de acces situat în păşune – închiriat de la  Asociaţia Composesoratul Voivozi.

- activităţile pot avea  avea  un  impact  semnificativ  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi  faună, întrucât:  

-  implică  schimbarea temporară a folosinţei terenului,  modului  de  acoperire  sau topografiei  şi  eliberarea terenului de vegetaţie – de pe osuprafaţă de 203.434 mp  arabil, păşune, fâneţe, alte terenuri neagricole

-  vor duce la intensificarea  traficului rutier  prin  transport  lignit  341.000 to pe drumuri publice,  lucrări ample de  terasamente  in  perimetru  ( 3,647 mil. to / 1,87 mil. mc steril  din coperta si 341.000 to/an cărbune,  adâncimi de excavare de  H = 30 - 40 m )

-    vor produce emisii în aer din arderea combustibililor de la utilajele de terasamente, transport rutier materiale

-    vor produce emisii ( pulberi ) din manevrarea materialelor  de  decopertă, cernerea şi concasarea cărbunelui, transport rutier cărbune

-    va cauza zgomote şi vibraţii de la utilajele ptr. lucrări de terasamente, concasare,  traficul rutier transport cărbune.

-    implică modificări de teren afectând drenarea sau scurgerea apei – care posibil necesită lucrări de asigurare a scurgerii apelor pluviale din perimetru  sau  chiar reconfigurarea văilor  existente

-    exista riscul ca proiectul să ducă la contaminarea solului prin emisiile de poluanţi pe terenurile sau în apele de suprafata sau  subterane

-   la o manevrare defectuoasă a carburanţilor şi lubrefiantilor în  perioada execuţiei lucrărilor şi  întreţinerii utilajelor

- din apele de precipitaţii încărcăte cu nămoluri / pulberi din zona de lucru şi transport rutier 

              În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea  acestuia  poate  avea  un  impact  semnificativ  asupra calităţii factorilor de mediu.

            Amplasamentul proiectului propus nu se află situat în arie protejată / sit Natura 2000 sau în vecinatatea acestora

            Nu  au fost înregistrate observaţii din partea publicului    

               Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU

    

          ŞEF   SERVICIU  REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Mihaela CRĂCIUN

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU