Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Exploatare nisip şi pietriş în perimetrul de exploatare Sîntion - Giriş”

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.        din  23.03.2011

 

              Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de    S.C. AQUASERV S.R.L, cu sediul în satul Sîntion, nr. topo: 750, comuna Borş, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor, cu nr. 4175 din 07.03.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.03.2011 că proiectul“ Exploatare nisip şi pietriş în perimetrul de exploatare Sîntion - Giriş”propus pe amplasatul situat în extravilanul satului Tărian, nr. topo:1469, 1470,1471,1472,1473, comuna Girişu de Criş, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·        Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.   2,  la pct. 2 – Industria extractivă, lit. “a” – “cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţia turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

·        Prin proiect se propune exploatarea nisipului şi pietrişului din albia majoră a râului Crişul Repede,  Perimetrul Sîntion – Giriş, S = 82,61 ha, în volum de 125.000 mc/ an agregate minerale, în baza Licenţei de exploatare nr. 146 din 10.03.1999, emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Bucureşti, valabilă până în anul 2018, rezerva evaluată fiind de 2.718,9 mii mc;

·      Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø        Exploatarea raţională a nisipului şi pietrişului de la o adâncime de 2,5 - 3 m până la o adâncime de 7 m, în perimetrul de expoatare situat în albia majoră, malul drept al râului Crişul Repede, evaluat conform Licenţei de exploatare nr. 146 din 10.03.1999 emisăde A.N.R.M.;

Ø        Expoatarea nisipului şi pietrişului se realizează mecanizat cu o draglină ( 1,6 mc) şi 2 excavatoare având cupele de 1,2 mc, materialul extras se încarcă direct în mijloacele de transport;

Ø        Transportul cu autobasculante echipate cu motoare Diesel a materialului extras, pe un drum de cca. 3,5 km, paralel cu digul malului drept al Crişului Repede, până la staţia de sortare;

Ø        Transportul rocilor sterile la halde de steril exterioare;

Ø        Se vor realiza lucrări pentru refacerea mediului în zona afectată de exploatare şi în zona haldelor de steril; s-a depus suma de 10045 Lei cu O.P. nr. 3 din 14.01.2011, reprezentând valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului aferent anului 2011;

Ø        Alimentarea cu apă în scop potabil se face îmbuteliat (din comerţ); în procesul de exploatare nu se utilizează apă;

Ø        Apele pluviale de pe suprafaţa aferentă obiectivului se evacuază în reţeaua  hidrografică din zonă;

·      Deşeurile menajere se colectează în saci menajeri, se depozitează temporar la sediul      societăţii în 2 europubele de unde sunt transportate de firmă autorizată în vederea      depozitării într-un depozit autorizat ;

·      Sterilul rezultat din expoatarea nisipului şi pietrişului se foloseşte la nivelarea zonei      dintre malul lacului şi digul de protecţie al Crişului Repede ;

·      S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 23.03.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·      Titularul deţine Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 110 / 22.06.2010, valabilăpânăla 22.06.2011 şi Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 35 / 23.02.2011, valabilă până la 30.12.2011 emise de Administraţia Bazinalăde ApăCrişuri Oradea;

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·      Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

 II.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvatăsunt următoarele:

  • Amplasamentul proiectului este situat în situl Natura 2000 – Lunca Inferioarăa Crişului Repede, ROSCI 10104;

·        S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 23.03.2011 la sediul  A. P.M.Bihor;

·        Titularul proiectului deţine Avizul favorabil nr.220 din 04.03.2011, emis de custode –Asociaţia Pescarilor Sportivi AQUA CRISIUS cu condiţii impuse privind conformitatea lucrărilor executate cu documentaţia depusă şi asigurarea integrităţii speciilor şi habitatelor pentru care situl a fost desemnat.

·        Conform avizului custodelui, pe amplasamentul proiectului nu există habitate sau specii protejate din Fişa Standard a sitului, care pot fi afectate de implementarea proiectului;

·        Prin realizarea proiectului şi prin funcţionarea obiectivului nu vor fi afectate speciile şi / sau habitatele de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl;

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

       Condiţiile de realizare a proiectului :

·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor, Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea şi la custodele sitului Natura 2000;

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 787 / 03.02.2011 emis de comuna Girişu de Criş, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;

·         In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru  protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·         Nu se vor realiza lucrări în afara perimetrului autorizat, conform fişei perimetrului de exploatare şi memoriului tehnic;

·         Se vor întreţine utilajele şi se vor respecta tehnologiile şi adâncimile de extracţie astfel încât să nu se degradeze malurile şi albia, să nu se producă deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice şi să nu fie afectate terenurile în proprietate publică sau privată in zona de exploatare;

·         In albia minoră şi în zona dig – mal nu se admit depozite intermediare; pe perioadă limitată, se va amenaja între malul lacului şi digul mal drept al Crişului Repede ( la 10 m de baza digului) un depozit intermediar pentru scurgerea apei din balast;

·         Nu se vor deversa nici un fel de deşeuri pe teritoriul sitului protejat, în gropile rezultate din extragerea agregatelor minelale sau pe drumurile de acces;

·           Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în reţeaua pluvială din zonă se vor      încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 din  2005;

·         Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor, A.B.A. Crişuri şi custodele, în termenul cel mai scurt, despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul, habitatele şi speciile protejate pentru care a fost declarat situl;

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010, să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798 / 2007

 ·         Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

 

 

Şef Serviciu      Reglementări                                                                                                                                                                                                                   ing. Daniela ALEXAN

 

Întocmit:

Ing. Felicia ENACHE