Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Foraj apa menajera “

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (PROIECT)

Nr.   din  .2011

 

         Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SOANE PAVEL, din loc. BAILE FELIX nr. 73/A, jud. Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 1962/01.02.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR
decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 16.02.2011, că proiectul:

“ Foraj apa menajera “

Amplasament:  Baile Felix,  nr. cad 1330/2,  jud. Bihor

Titular: Soane Pavel

Nu se supuneevaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

  I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2 d) foraje de adancime, si 10 l) instalatii de extractia a apei subterane

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

-  Proiectul propune realizarea unui foraj de explorare-exploatare de cca 120 m adancime cu debitul estimat de 0,5 l/s, in curtea titularului, din Baile Felix nr.73/A.

- forajul va fi echipat cu o pompa submersibila si va alimenta o instalatie de incalzire (pompa de caldura apa-apa)

- evacuarea apelor uzate din instalatia de incalzire se va face in reteaua de canalizare alocalitatii

- obiectivul nu este generator major de emisii poluante în aer, apă sau sol, nu generează   deşeuri periculoase, nu poluează fonic.

-  Nu au fost formulate observaţii din partea publicului  în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.   

-  Amplasamentul proiectului propus nu se află situat în sit Natura 2000 sau arie protejata

 

 Condiţiile de realizare a proiectului:

- In perioada de executie se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia factorilor de mediu, a zonelorapropiate si se va respecta intocmai proiectul prezentat, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale  

- Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul

- La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Ord.135/2010 al MMP,

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi aleLegii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

                  DIRECTOR EXECUTIV

                 Dr. ing. Ovidiu DĂESCU                                                                                                                        

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI:

                                                                                                                                ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

Intocmit: sing Eugen Gavecz