Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Forarea şi echiparea sondei 300 E Abrămuţ “

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …...... din  20.07.2011    

      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OMV  PETROM  SA       – Zona de producţie 1 Crişana – Banat cu sediul în loc. Suplacu de Barcău str. Crinului nr. 72,   comuna Suplacu de Barcău, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 11.372/05.07.2011, în baza  Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.07.2011, că proiectul “ Forarea şi  echiparea sondei  300 E Abrămuţ “ amplasament în extravilanul municipiului Marghita - nr. topo. 168,  1327,  judeţul  Bihor, nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

-a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  fiind încadrat  în   Anexa nr. 2, la pct. 2.d ( industria extractivă– foraje de adâncime ) şi la pct. 2.e( instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia petrolului )

- b) proiectul propus nu intră sub incidenţa <art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare   

- c) realizarea forajului şi echiparea sondei, lucrări cu caracter temporar, în conformitate cu prevederile proiectului prezentat spre avizare şi în condiţiile descrise în continuare va avea un impact nesemnificativ asupra mediului.

            Condiţiile de realizare a proiectului:    

- stratul de sol vegetal de pe amplasamentul lucrarilor - careul de foraj, campus si drum de acces,  va fi decopertat pe o grosime de 20 cm şi depozitat ( circa 200 mc/sonda ) într-un spaţiu din incinta, urmând a fi utilizat la lucrările de redare a terenului în circuitul agricol, la categoria de folosinţă şi calitate iniţială

-  colectarea apelor pluviale şi a eventualelor scurgeri accidentale tehnologice din incintă se va realiza prin şanţuri betonate ce descarcă în bazinul colector de reziduuri ( haba de 40 mc), ce se va goli periodic cu vidanja

-  detritusul rezultat din procesul de foraj va fi depozitat într-o haba de 70 mc, de unde va fi transportat spre depozitare la statia de tratare/neutralizare .

-  la prepararea fluidului de foraj au fost înlocuiţi constituienţii şi aditivii, inclusiv lubrifianţii şi inhibitorii de coroziune cu toxicitate ridicată, cu alţii mai puţin toxici, fluidul utilizat având indicatorul concentraţie letală  LC50   de  80.000-90.000 ppm. 

-  fluidul de foraj va fi depozitat în habe metalice etanşe pentru noroi, cu capacitatea de 40 mc, fluidul excedentar şi cel rezultat la terminarea forajului,  se va transporta la staţia de tratare/neutralizare OMV Petrom,  urmând a fi recondiţionat şi depozitat în vederea reutilizării la săparea altor sonde.

-  sistemul de circulaţie a fluidului de foraj este în sistem închis, existând în permanenţă un control pe cantitatea de fluid vehiculat

-  depozitarea chimicalelor se va face în magazine metalică, aprovizionarea, depozitarea, manipularea şi utilizarea acestora urmând să se realize în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în fişele tehnice de securitate.

-  la gura sondei se va construi un beci betonat, care are rolul şi de a capta toate scurgerile din zona găurii de sondă precum şi de pe podul instalaţiei de foraj

-  operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate

-  locaţia va fi dotată cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri

-  după terminarea forajului şi a testului de injectie  suprafaţa afectată de careul de foraj se va reduce la valoarea careului de exploatare, restul suprafeţei redându-se în circuit. Careul de exploatare va fi de tip ecologic.

                     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU

 

                SERVICIUL  REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

    Ing.  Mihaela  CRĂCIUN

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU