Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Infiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Tăuteu, Bogei şi Ciutelec şi extindere reţea de apă în satul Tăuteu – comuna Tăuteu “

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …......  din  12.01.2011    

           Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Tăuteu cu     sediul în localitatea Tăuteu  nr. 74, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 16.222/08.11.2010,    în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

             Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate  în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.01.2011,  că proiectul  “ Infiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Tăuteu, Bogei  şi  Ciutelec   şi extindere reţea de apă în satul Tăuteu – comuna Tăuteu “ -  judetul  Bihor,titular  Comuna Tăuteu, nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct. 10.b           ( proiecte de infrastructura – proiecte de dezvoltare urbană  )

- proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- amplasamentul lucrarilor este în intravilan şi extravilan, pe domeniul public al comunei Tăuteu,  categoria de folosinta reţea de străzi şi drumuri comunale, terenuri libere de construcţii, destinatia rămânând aceeasi şi după realizarea proiectului.

-  investitia nu necesită realizarea de noi captări de apă, alimentarea cu apă făcându-se din reţeaua de apa potabilă existentă a comunei Tăuteu.

-  epurarea apelor uzate colectate prin reţeaua de canalizare se face într-o staţie de epurare mecano-biologica, cu unitate de dezinfecţie cu ultraviolete,  containerizată, cu o capacitate proiectată de   450 mc/zi, care va asigura epurarea apelor ce se vor evacua în emisarul Valea Bistra în parametrii reglementaţi prin Avizul de gospodărire a apelor nr. C 229/10.11.2010  şi  NTPA 001/ 2005.

-  lucrările propuse nu prezintă un impact negativ asupra asezărilor umane din zona de amplasare a obiectivului  şi  nu apar fenomene de poluare a aerului,  apei, apei freatice, solului sau subsolului.

-  lucrările nu generează zgomote şi vibraţii peste limitele admise.

- obiectele propuse a fi realizate prin proiect sunt în cea mai mare parte pe amplasamente déjà existente, astfel că prin execuţia lor vor fi afectate în mică măsură terenuri noi din zonă.

-  în situaţia de afectare a amplasamentelor se vor lua măsuri de refacere a acestora

-  nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului                      

                    Condiţiile de realizare a proiectului:     

-  Solul vegetal va fi decopertat şi depozitat separat, în vederea utilizării lui ulterioare la amenajarea spaţiilor verzi.

-  Depozitarea provizorie a pământului excavat  este recomandat a se face pe suprafeţe cât mai reduse.

- Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie trebuie colectate în pubele tipizate, amplasate în locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele să fie preluate periodic de către serviciul de salubritate, pe baza de contract.

- Deşeurile menajere sau asimilate vor fi colectate în pubele amplasate pe platforme betonate, transportate la depozitul ecologic de deşeuri.

-  Pentru limitarea disconfortului iminent ce apare în perioada de construcţie, mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deserversc şantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine. De asemenea, transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit. Drumurile pot fi udate periodic.

-     Programul de lucru al Constructorului va fi stabilit astfel încât să afecteze cât mai puţin perioada de odihnă a populaţiei rezidente în zonă.

-   Constructorul va elabora o documentaţie privind dirijarea traficului, stabilind reguli stricte pentru asigurarea fluenţei circulaţiei, folosind o semnalizare luminoasă corespunzatoare. Traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să evite formarea de ambuteiaje de vehicule în zonele de lucrări.

-   se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducătorii auto să reducă viteza în zona lucrărilor şi să acorde atenţie sporită circulaţiei pentru a se evita accidentarea riveranilor.

-   Constructorul are obligaţia să asigure menţinerea curată a străzilor/drumurilor utilizate pe perioada execuţiei.

-   după desfiinţarea şantierului, se va face reconstrucţia ecologică a terenului folosit temporar pentru Organizarea de şantier sau în alte scopuri.

-   Întreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilisilubrifianti şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni.

-   Scurgerile  accidentale  de  produse  petroliere  pe  sol  vor  fi  tratate  cu  substante  absorbante  tip  HEGSORB  sau  alte  material  absorbante.

-   Solul  contaminat  se  trateaza  prin  bioremediere.

-   Scoaterea  imediata  din  uz  a  autovehiculelor  sau  agregatelor  care  prezintă  scurgeri  de  carburanţi  sau  lubrefianţi.

-     Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje, alimentarea cu carburanţi şi lubrefianti, se vor executa numai în incinta organizării de şantier, în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile împotriva poluării apelor freatice şi a solului.

             În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010 al MMP.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU 

          ŞEF   SERVICIU   REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Daniela ALEXAN

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU