Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Reabilitare drum Cefa DC 89 si modernizare DE 732”

                 Proiect   DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE

                                                            Nr.       din      

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  Comuna Cefa  cu sediul în localitatea  Cefa str.Principala nr.82, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 687 din 13.01.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

         decide,

 

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.02.2011 ca proiectul “ Reabilitare drum Cefa DC 89 si modernizare DE 732”, judetul Bihor

        nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

 
Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul intra sub incidenta  Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la

             pct.13 litera a)Orice modificari  sau extinderi , altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1 sau in prezenta anexa , deja autorizxate , executate sau in curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  23.02.2011  la sediul  APM Bihor.   

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

  -    prin reabilitarea si modernizarea drumului , emisiile ca factor poluant vor fi mult mai diminuate astfel:-nivelul zgomotului se va reduce deoarece asigura planeitatea suprafetei de rulare , nu se va rula in trepte inferioare de viteza cu accelerari si decelerari;

            -crescand  viteza de rulare se vor reduce  emisiile de gaze de esapament

-modernizarea drumului studiat atinge toate obiectivele  majore marcate pentru proiectele cu tema : dezvoltarea si imbunatatirea  infrastructurii rurale

-prin reabilitarea  drumului studiat va creste nivelul de deservire al tuturor localitatilor de pe traseul acestuia precum si al localitatilor adiacente , se vor imbunatatii conditiile de acces  catre localitatile invecinate , creandu-se astfel  conditii pentru dezvoltarea economica a zonei pe termen mediu.

- realizarea proiectului  va avea ca rezultat urmatoarele :

-scaderea nivelului de poluare fonica prin imbunatatirea planeitatii drumului

-scaderea nivelului de poluare a aerului prin eliminarea prafului

-imbunatatirea accesului la zonele turistice

-economisirea timpului si carburantilor

-asigurarea de potential pentru dezvoltarea economica a zonei pe termen mediu  

- amplasamentul proiectului propus  se afla situat in sit Natura 2000  ROSCI 0025 Pescaria Cefa-Padurea Radvani precum si in Parcul Natural Cefa.

-         nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

      Conditiile de realizare a proiectului:

 a)     In perioada de executie a proiectului se vor lua toate masurile care  se impun pentru evitarea poluarii apelor subterane  si de suprafata , pentru protectia tuturor factorilor de mediu . 

b)   Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a amplasamentului.

c)      Se vor respecta toate prevederile prevazute in avizele emise de alte autoritati;

Titularul de proiect va informa APM Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect(caracteristici tehnice, amplasament etc) si orice incident sau accident care ar putea afecta mediul.

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice APM Bihor in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Or. M.M.P. nr.135/2010

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

                                                                                   Sef Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing.  Daniela ALEXAN

 

         

 

          Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN