Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Sere de legume ecologice “

                 Proiect  ….         DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

                                                        Nr. …......  din  06.07.2011    

          Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC MALEX  INVEST SRL  cu sediul în municipiul Oradea str. Nufarului nr. 30, judeţul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 15.289/25.10.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate  în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.07.2011,  că proiectul “ Sere de legume ecologice “ propus a fi amplasat în extravilan sat Ciocaia nr. cad. 50777,  oraş  Săcueni,  judeţul Bihor,titular  SC  MALEX  INVEST  SRL  Oradea,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

·   Proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1 - Agricultură, silvicultură şi acvacultură, pct. a) – Proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole.

·   Prin proiect se propune.realizarea unei sere pentru producerea de legume în sistem ecologic pe o suprafată de 12.209 mp, teren arabil, situat în extravilan sat Ciocaia, oraş Săcueni, în proprietatea SC  Malex Invest SRL  Oradea

·   Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

Ø    Construcţie seră de legume Corp A + Corp B , Sc= 8220 mp, S utila= 8.200 mp,  nivel de înălţime P, pe structură metalică uşoară, faţade acoperite cu policarbonat alveolar de 4,5 mm, cuprinzând 8 tronsoane de seră fiecare având L = 102,5 m, l = 10 m şi H = 4,5 m la bază şi 7 m la coamă.

Ø    Clădire centrală termică, Sc= 96 mp, nivel de înălţime P, H = 6 m, dotată cu cazan cu Pi=2300KW care va folosi combustibil solid ( biomasă).

Ø     Platforme betonate – carosabil = 2.230 mp

Ø     In cadrul serei amenajarea următoarelor spaţii necesare desfăşurării activităţilor de producţie: depozit frig - S = 42,14 mp, sală de mese - S = 15,20 mp, vestiar F/B - S = 7,22 mp fiecare, grupuri sanitare  F/B - S = 3,14 mp,  platformă betonată pentru instalaţia de irigat  S = 20 mp, alei tehnologice betonate = 215 mp.

Ø    Alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar se va asigura din sursă proprie – puţ forat cu     H = 16 m iar apa necesară pentru sistemul de irigaţii se va asigura prin colectarea şi stocarea apei pluviale intr-un bazin metalic, suprateran cu V = 150 mc  şi din puţul forat.

Ø    Alimentarea cu energie electricăpentru sistemul de iluminat şi sistemul de irigaţii se va realizare prin racordare la reţeaua de energie electricădin zonă.;

Ø    Evacuarea apelor uzate menajere se va face în bazin vidanjabil impermeabilizat cu V = 10 mc, care se va vidanja periodic cu firmă autorizată.

·      Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului, într-un spaţiu special amenajat, încercuit cu gard provizoriu de protecţie.

·     Deşeurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea depozitării într-un depozit autorizat ;deşeurile de ţesuturi vegetale se vor colecta şi utiliza pentru producerea compostului în afara amplasamentului;

·     Pământul rezultat din săpături va fi utilizate la umpluturi de incintă;

·     S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 06.07.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·    În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·    Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

 II.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

·    Amplasamentul proiectului este situat în situl Natura 2000 - Câmpia Ierului,  ROSCI 0021.

·    S-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 06.07.2011  la sediul  APM  Bihor;

·    Pe suprafaţa amplasamentului nu sunt specii sau habitate prioritare, zona fiind reprezentată de terenuri agricole.

·    Prin realizarea proiectului şi prin funcţionarea obiectivului nu vor fi afectate speciile şi / sau habitatele de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl;

 Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

   Condiţiile de realizare a proiectului:

·    Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la APM Bihor.

·    Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 287/25.10.2010 emis de Consiliul Judeţea Bihor, precum şi precizările şi recomandările din avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

·    In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru  protecţia tuturor factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

·    Nu se vor realiza lucrări în afara perimetrului delimitat, conform schiţei şi memoriului tehnic.

·    Nu se vor deversa pe teritoriul sitului protejat nici un fel de deşeuri, reziduuri, ori alte materiale rămase în urma lucrărilor  de construcţii.

·    Indicatorii de calitate ai apelor menajere uzate care se evacuate în reţeaua bazin vidanjabil se vor încadra în valorile admise conform NTPA 002 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 din 2005.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010  al  MMP.

   Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

          

                 DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU 

              SERVICIU   REGLEMENTĂRI:                                                                                                                                                                                                                                                      

    Ing.  Mihaela  CRĂCIUN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  Ing. Mircea TUDERICIU