Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Amenajare fermă piscicolă "

Proiect DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
     Nr. 000 din 00.12.2010

 

 

       Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC. Gavella Com S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Şos. Borşului, nr.14B, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 18341/10.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

   ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.12.2010 că proiectul „Amenajare fermă piscicolă”, propus a fi amplasat pe teren intravilan, în localitatea Santăul Mic, comuna Borş,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 1.  f)  Crescătorii pentru piscicultură intensivă

b) s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de  22.12.2010 la sediul  APM Bihor.  

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente) a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.                                                                                                    

c) proiectul se referă la:- construirea unei crescătorii de peşti pentru sturioni şi păstrăvi în apă liberă – lacul format în urma exploatării agregatelor naturale, cu S=7 ha, în 200 de viviere cilindrice cu diametru de 7 m, înălţime de 3,5 m, în 40 buc. rezervoare de creştere, cilindrice, cu diametru de 3 m şi în 15 bazine de predezvoltare, dreptunghiulare, din beton, cu volum de cca. 80 mc fiecare, amplasate într-o hală de procesare cu Sc =1780 mp. Hala de procesare va fi compartimentată în: - zonă administrativă şi tehnică; - zonă de predezvoltare şi zonă de procesare cu subzonele de: - recepţie, - procesare, - ambalare, - depozitare ambalaje, - depozitare produse finite, - depozitare deşeuri organice – cu cameră de congelare, - expediere produse finite ambalate.

d) Alimentarea cu apă tehnologică pentru zona de predezvoltare se va realiza din lac şi din puţ forat existent cu ad. 70 m, cu evacuare prin decantare şi filtrare în lac, apa potabilă, menajeră şi tehnologică pentru zona de procesare se va asigura din puţ forat, cu evacuare în bazin vidanjabil hidroizolat.

Energia termică se va asigura prin 4 centrale termice murale, cu tiraj forţat, pe combustibil gazos – gaze naturale

e) proiectul a fost reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 29/09.02.2010 emisă de Direcţia Apelor

    f)proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu

modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar şi nu se află în vecinătatea acestora,

   g)nu au fost formulate observaţii din partea publicului interesat în urma mediatizării depunerii solicitării acordului de mediu, conform prevederilor legale.  

Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 83 din 05.11.2010 emis de Primăria comunei Borş, judeţul Bihor, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şi subsolului, gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

  - La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010 şi să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

            

 Director executiv
Ovidiu Constantin DĂESCU                   


Şef Serviciu
Reglementări                                                                                                                                           Daniela ALEXAN  

 

Întocmit :                                                                                                                                                                 BERECZ Ladislau