Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Amenajare platforma incarcare /descarcare combustibil ,grup social si imprejmuire teren “

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

Nr.    din .2011 

  

                  Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, cu sediul în Magurele, str.Atomistilor,nr.14, judetul Ilfov înregistrată la APM Bihor cu nr.18092/07.12.2010 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                                              Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor

                                                                     decide,

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 26.01.2011, că proiectul “Amenajare platforma incarcare /descarcare combustibil ,grup social si imprejmuire teren “ propus a fi amplasat în Oradea,  Calea Bihorului CF-Marfa,   judeţul Bihor,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                                                    Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 S-au realizat:

-    Verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 26.01.2011la sediul AP.M.Bihor.

-      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

-proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009,  fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct. 13.a) Orice modificari sau extinderi de proiecte …

-proiectul propus nu intră  sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

-nu au fost inregistrate observatii din partea publicului 

 - in exploatare obiectivul nu este generator de emisii poluante în aer, apă sau sol, nu generează   deşeuri, nu poluează fonic

      -amplasamentul lucrarilor este in intravilan, pe teren  proprietatea titularului, conform Regulamentului aferent Strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea, fiind amplasat in  zona cu industrie grea aflata in reconversie functionala .

- lucrarile propuse nu prezinta un impact negativ asupra asezarilor umane din zona de amplasare a obiectivului  si nu apar fenomene de poluare a aerului,  apei, apei freatice, solului sau subsolului.

- lucrarile nu genereaza zgomote si vibratii peste limitele admise.

- in situatia de afectare a amplasamentelor se vor lua masuri de refacere a acestora

- nu au fost inregistrate observatii din partea publicului   

                                                          Condiţiile de realizare a proiectului: 

-  Se vor respecta prevederile cuprinse in documentatia tehnica, inclusiv cele privitoare la organizarea de santier, managementul deseurilor si cu refacerea mediului.

-   Se vor respecta prevederile ORD nr. 536 din 23 iunie 1997 (*actualizat*), pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei (actualizat până la data de 30 aprilie 2008*).

 -   Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3452 / 16.01.2010 emis de  Primaria Oradea, precum si precizarile si recomandarile din documentatiile tehnice ale utilajelor ce vor fi amplasate.

- Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie trebuie colectate în pubele tipizate, amplasate în locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele să fie preluate periodic de către serviciul de salubritate, pe baza de contract.

 - Deşeurile menajere sau asimilate vor fi colectate în pubele amplasate pe platforme betonate, transportate la depozitul ecologic de deşeuri.

-Constructorul are obligaţia să asigure menţinerea curată a străzilor/drumurilor utilizate pe perioada execuţiei.

-după desfiinţarea şantierului, se va face reconstrucţia ecologică a terenului folosit temporar pentru organizarea de şantier sau în alte scopuri.

-intreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilisilubrifianti şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni.

-Scurgerile  accidentale  de  produse  petroliere  pe  sol  vor  fi  tratate  cu  materiale  absorbante.

-Solul  contaminat  se  trateaza  prin  bioremediere.

-Scoaterea  imediata  din  uz  a  autovehiculelor  sau  agregatelor  care  prezintă  scurgeri  de  carburanţi  sau  lubrefianţi.

 -Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje, alimentarea cu carburanţi şi lubrefianti, se vor executa numai în incinta organizării de şantier, în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile împotriva poluării apelor freatice şi a solului.

 -În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010 al MMP, şi să  solicite emiterea autorizaţiei de mediu anterior punerii în funcţiune,  conform Ordinului MMDD nr. 1.798/2007.

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                     Director executiv

                      Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                         

 

Şef Serv. Reglementari                                                                                                
       
ing.  Daniela ALEXAN

 

 

   Întocmit:                                                                                                                           

Consilier dr. Razvan Paulescu