Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amenajare Valea Crisului Mic”

                   Proiect   DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE

                                                            Nr.          din     

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Administratia Nationala Apele Romane –Administratia Bazinala de Apa Crisuri  cu sediul în localitatea Oradea , str. Ion Bogdan nr.35, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 2364 din 07.02.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

       decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 16.02.2011 ca proiectul “Amenajare Valea Crisului Mic”, judetul Bihor

       nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
   
Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul intra sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la

             pct.10litera f)constructia cailor navigabile interioare , altele decat cele prevazute in anexa nr.1 , lucrari de canalizare si lucrari impotriva inundatiilor

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 16.02.2011  la sediul  APM Bihor.  

c) activităţile vor  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună,  întrucât:  

      -lucrarile propuse prin proiect au drept scop inlaturarea fenomenelor produse de apele mari asupra populatiei, evitarea pagubelor potentiale ce se pot produce prin inundarea  locuintelor, terenurilor agricole si a obiectivelor economice , in timpul precipitatiilor cu intensitati foarte mari ce au loc in zona.Astfel sunt puse in siguranta 60 de gospodarii, 350 ha de terenuri agricole , 2 drumuri comunale si 7 podete. De asemenea se va asigura stabilizarea patului albiei si consolidarea malurilor precum si efectuarea lucrarilor de decolmatare , ecologizare si salubrizare a albiei.

-lucrarile  propuse sunt :-reprofilarea albiei din care 12,1 km recalibrare; 1,3 km canal de beton acoperit si 4 km canal pereat

                                    - consolidari de mal-160 m

                                    -stabilizare albie cu 2 praguri de beton si 13 praguri de anrocamente

- amplasamentul proiectului propus nu se afla situat in arie protejata/sit Natura 2000 .

-nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

      Conditiile de realizare a proiectului:

a)     In perioada de executie a proiectului se vor lua toate masurile care  se impun pentru evitarea poluarii apelor subterane  si de suprafata , pentru protectia tuturor factorilor de mediu .

b)   Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a amplasamentului.

c)      Se vor respecta toate prevederile prevazute in avizele emise de alte autoritati;

Titularul de proiect va informa APM Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect(caracteristici tehnice, amplasament etc) si orice incident sau accident care ar putea afecta mediul.

La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice APM Bihor in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Or. M.M.P. nr.135/2010

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

 

 

                                                                                   Sef Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing.  Daniela ALEXAN

 

         

 

          Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN