Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amenajarea Valea Adona ”

                                        PROIECT   DECIZIA     ETAPEI    DE     INCADRARE
                                                            Nr.    din      .12.2010

           

                     Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de A.N.A.R. Administratia Bazinala de Apa Crisuri cu sediul în Oradea, str.I.Bogdan nr.35, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr. 15701din  01.11.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                         AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

                                                                      decide,

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 06.04.2011 ca proiectul “Amenajarea Valea  Adona ”, in  Bazinul hidrografic  Crisul Repede, judetul Bihor

                       nu se supune evaluării impactului asupra mediului  si /sau evaluarii adecvate  

Justificarea prezentei decizii:

 Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 a)proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009  anexa 2, punctul 10 litera f) constructia cailor navigabile interioare, altele decat cele prevazute in anexa nr.1 lucrari de canalizare si lucrari  impotriva inundatiilor

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 06.04.2011  la sediul  APM Bihor.  

c) activităţile nu pot   avea  un  impact    asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   

faună, in special asupra biodiversitatii  întrucât:  

       -proiectul propune lucrari de ecologizare si amenajare prin reconstructia malurilor

      -proiectul propus nu este situat  in arie protejata sau sit Natura 200

-nu au fost formulate observaţii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect.

      Conditiile de realizare a proiectului:

a)   Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a amplasamentului.

b)    Se vor respecta toate prevederile prevazute in avizele emise de alte autoritati;

                 Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

        Director executiv

    Dr.ing.Ovidiu DĂESCU                   

 

                                                                                   Sef Serviciu Reglementari

                                                                                      Ing.  Daniela ALEXAN

 

             Intocmit:

    Ing. Manuela MOLDOVAN