Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Amplasare SKID GPL rezervor cu o pompa “

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT

Nr       din 

 

         Ca urmare a  solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SCM AUTOMECANICA    cu sediul în ORADEA, Calea Clujului, nr. 207/A, jud. Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 17868/03.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică, din data de 02.02.2011, că proiectul:

“Amplasare SKID GPL rezervor cu o pompa “

Amplasament:  Oradea, Calea Clujului  nr. 207/A,  jud. Bihor

Nu se supuneevaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

  I.   Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 6 c) instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice sau chimice, altele decat cele prevazute in anexa nr.1;

-  În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

-  Proiectul propune amplasarea unei statii de alimentare cu GPL a autovehiculelor, instalatie monobloc tip SKID cu un rezervor de capacitatea 4800 l volum apa, echipat cu o pompa de vehiculare tip centrifuga si o pompa de alimentare (dispenser), in incinta SCM AUTOMECANICA din localitatea Oradea Calea Clujului nr. 207/A. Suprafata ocupata de statie este de cca 10 mp. Utilitatile vor fi asigurate din cladirea existenta a societatii.

- obiectivul nu este generator major de emisii poluante în aer, apă sau sol, nu generează   deşeuri periculoase, nu poluează fonic.

-  Nu au fost formulate observaţii din partea publicului  în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.   

-  Amplasamentul proiectului propus nu se află situat în sit Natura 2000 sau arie protejata

  Condiţiile de realizare a proiectului:

- In perioada de executie se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia factorilor de mediu, a zonelorapropiate si se va respecta intocmai proiectul prezentat, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale  

- Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul

- La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Ord.135/2010 al MMP, si sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu sau revizuirea autorizatiei .

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

        

                  DIRECTOR EXECUTIV

                 Dr. ing. Ovidiu DĂESCU                                                                                                                        

  ŞEF SERVICIU REGLEMENTARI:

                                                                                                                                      ing. Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: sing Eugen Gavecz