Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Asigurarea de avarie a sursei pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa "

PROIECT  DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr.      din  

    

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată PRIMARIA COMUNEI PALEU  cu sediul în localitatea Paleu, str.Principala ,  nr.18   ,  judeţul Bihor,  înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 15395 din 20.09.2011;în baza Hotărârii Guvernului nr.445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BIHOR

decide

 

 ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.10.2011 că proiectul “ASIGURAREA DE AVARIE A SURSEI PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA ”propus a fi amplasat în localitatea Saldabagiu de Munte,  domeniu public, judeţul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor  cu nr. 15395 din 20.09.2011,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 Justificarea prezentei decizii:  

 I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare   a impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2., la pct. 13 – a –Orice modificari sau extinderi , altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

·        Prin proiect se propune: realizarea de avarie a sursei pentru sistemul centralizat de alimentare cu apa .

·        Conform memoriului de prezentare proiectul prevede realizarea următoarelor componente:

ØSistemul de alimentare cu apa va fi alcatuit din :

a)     Statia de pompare va fi o constructie supraterana tip container  prevazuta cu  o pompa centrifuga verticala cu un debit de 5l/s, 2 vase hidrofor cu un  V 100 l , 2 presostate si un apometru. Hidrantul existent va fi reamplasta inaintea statiei de pompare.

b)     Reteaua de aductiune va fi din polietilena de inalta densitate in lungime de 1463 m si va fi amplasata subteran de-a lungul drumului existent.Subtraversarile se vor realiza prin foraje orizontale dirijate.

·        S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 12.10.2011 la sediul  A. P.M.Bihor.

·        În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, cumularea cu alte proiecte, utilizarea resurselor naturale, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

·        Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  pentru  proiect,  conform  legislaţiei  specifice  în  vigoare.

·        Amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate şi a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;Proiectul nu intrăsub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

       Condiţiile de realizare a proiectului :

  • Se vor respecta prevederile cuprinse in documentaţia tehnică depusă spre avizare la A.P.M. Bihor,  I.J.C. Bihor, A.S.P. Bihor,
  • Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 74/ 20.07.2011 emis de Comuna Paleu, precum şi precizările şi recomandările din avizele / acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;
  • In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu  şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

·        Primaria comunei Paleu nu va aproba bransarea la sistemul stradal de alimentare cu apa daca consumatorul nu are realizat bazin vidanjabil.

·        Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin  H.G. nr. 352 / 2005;

  • Titularul de proiect va informa Agenţia pentru  Protecţia  Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;
  • La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art.49 din Ordinul M.M.P. nr. 135 / 2010  .
  • La finalizarea investitiei titularul trebuie sa solicite si sa obtina Autorizatie de mediu conform Ord. MMDD nr.1798/2007

·      Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                          Director Executiv

                                                    Dr. Ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

                                                                                                   

                    Sef Serviciu Reglementări                                                                                              

               ing. Mihaela CRĂCIUN

 

Întocmit:  Ing. Mădălina BOROS