Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Atelier intretinere auto depozit materiale,imprejmuire"

                PROIECT                                                  

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. ....    din  ......      

                  Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC Vadis Prod  SRL cu sediul în com.Borod nr.229, înregistrată la APM Bihor cu nr.18486/13.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 22.12.2010, că proiectul Atelier intretinere auto depozit materiale,imprejmuire   situat  insat Santion,nr.15, comuna Bors, judeţul Bihor,  nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

 S-au realizat:

·      Verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT în şedinţa din data 22.12.2010 la sediul AP.M.Bihor.

·      În  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009,  fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct. 10.a)proiecte de  dezvoltare unitatilor / zonelor industriale 

-         proiectul propus nu intră  sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

-         nu au fost inregistrate observatii din partea publicului   

-         in exploatare obiectivul nu este generator de emisii poluante în aer, apă sau sol, nu generează   deşeuri, nu poluează fonic

         Condiţiile de realizare a proiectului:

- activitatea se va desfăşura în conformitate cu avizul de gospodărire a apelor

 ·         Se vor respecta prevederile cuprinse in documentatia tehnica, inclusiv cele privitoare la organizarea de santier, managementul deseurilor si cu refacerea mediului.

·         Se vor respecta prevederile ORD nr. 536 din 23 iunie 1997 (*actualizat*), pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei (actualizat până la data de 30 aprilie 2008*).

·         Se vor respecta  prevederile Certificatului de Urbanism nr. 10 / 15.03.2010 emis de  primaria Bors, precum si precizarile si recomandarile din documentatiile tehnice ale utilajelor ce vor fi amplasate.

·         In perioada de executie se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea poluarii,  pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate si se va respecta intocmai proiectul prezentat, luandu-se masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale  

·         Titularul de proiect va informa Agentia pentru  Protectia  Mediului  Bihor in termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

·         La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Ord.135/2010 al MMP 

 ·       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

              DIRECTOR  EXECUTIV

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU

 

 

 

        ŞEF   SERVICIU   REGLEMENTĂRI                                                                                                                                                                                                                                                        

                      Ing.  Daniela ALEXAN

 

Intocmit: Consilier 

 dr. Razvan Paulescu