Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Constructie hala, imprejmuire si platforme acces"

Proiect         

      DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE  

            Nr. …......  din   ….12.2010    

           Ca urmare a solicitării depuse de SC FAIST MECATRONIC SRL, cu sediul în municipiul Oradea, Calea Borsului,nr.79, judetul Bihor,  pentru proiectul  „Constructie hala, imprejmuire si platforme acces ”propus a fi amplasat în Oradea, Calea Borsului nr.78, judeţul Bihor,  înregistrată la APM Bihor cu nr.18171/08.12.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                                              Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor decide,

       ca urmare a consultărilor desfăşurate  în cadrul şedinţei  Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.12.2010, că proiectul PROMPT  CONSTRUCT  SRL  Oradea,   „Constructie hala, imprejmuire si platforme acces ”propus a fi amplasat în Oradea, Calea Borsului nr.78, judeţul Bihortitular SC FAIST MECATRONIC SRL, cu sediul în municipiul Oradea, Calea Borsului,nr.79, judetul Bihor,

 nuse supune evaluării impactului asupra mediului  şi  nu se supune  evaluării  adecvate.

                                                             Justificarea prezentei decizii:

        Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la pct.10.a)proiecte de  dezvoltare unitatilor / zonelor industriale 

 - proiectul propus  nu  intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- amplasamentul lucrarilor este in intravilan, pe teren concesionat proprietatea municipiului Oradea, conform Regulamentului aferent Strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea, fiind amplasat in zona C8 zona cu servicii grele.

- prin HCL 49/30.03.2000 s-a aprobat PUZ pentru amplasare parc industrial

- lucrarile propuse nu prezinta un impact negativ asupra asezarilor umane din zona de amplasare a obiectivului  si nu apar fenomene de poluare a aerului,  apei, apei freatice, solului sau subsolului.

- lucrarile nu genereaza zgomote si vibratii peste limitele admise.

- in situatia de afectare a amplasamentelor se vor lua masuri de refacere a acestora

- nu au fost inregistrate observatii din partea publicului    

                  Condiţiile de realizare a proiectului:    

-  Solul vegetal va fi decopertat si depozitat separat, in vederea utilizarii lui ulterioare la amenajarea spatiilor verzi.

-  Depozitarea provizorie a pământului excavat  este recomandat a se face pe suprafete cat mai reduse.

- Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie trebuie colectate în pubele tipizate, amplasate în locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele să fie preluate periodic de către serviciul de salubritate, pe baza de contract.

- Deşeurile menajere sau asimilate vor fi colectate în pubele amplasate pe platforme betonate, transportate la depozitul ecologic de deşeuri.

-          Apele uzate menajere vor fi evacuate la canalizarea menajeră a parcului.

-          Apele uzate tehnologice vor fi evacuate la canalizarea parcului dupa preepurarea realizata in statia proprie

-    Constructorul va elabora o documentaţie privind dirijarea traficului, stabilind reguli stricte pentru asigurarea fluenţei circulaţiei, folosind o semnalizare luminoasă corespunzatoare. Traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să evite formarea de ambuteiaje de vehicule în zonele de lucrări.

-    se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducătorii auto să reducă viteza în zona lucrărilor şi să acorde atenţie sporită circulaţiei pentru a se evita accidentarea riveranilor.

-    Constructorul are obligaţia să asigure menţinerea curată a străzilor/drumurilor utilizate pe perioada execuţiei.

-    după desfiinţarea şantierului, se va face reconstrucţia ecologică a terenului folosit temporar pentru organizarea de şantier sau în alte scopuri.

-    intreţinerea  din  punct  de  vedere tehnic  a  mijloacelor auto şi a utilajelor pentru  minimizarea  scurgerileaccidentalede  combustibilisilubrifianti şi  repunerea  în  funcţiune  a  acestora  numai  după  remedierea  eventualelor  defecţiuni.

-    Scurgerile  accidentale  de  produse  petroliere  pe  sol  vor  fi  tratate  cu  materiale  absorbante.

-    Solul  contaminat  se  trateaza  prin  bioremediere.

-    Scoaterea  imediata  din  uz  a  autovehiculelor  sau  agregatelor  care  prezintă  scurgeri  de  carburanţi  sau  lubrefianţi.

-     Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje, alimentarea cu carburanţi şi lubrefianti, se vor executa numai în incinta organizării de şantier, în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile împotriva poluării apelor freatice şi a solului.

             În perioada de execuţie se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

            Titularul de proiect va informa APM Bihor despre orice modificare a datelor din proiect şi orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

            La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ordinul nr. 135/2010 al MMP, şi să  solicite emiterea autorizaţiei de mediu anterior punerii în funcţiune,  conform Ordinului MMDD nr. 1.798/2007.

 

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

              DIRECTOR  EXECUTIV:

        Dr. Ing. Ovidiu  Constantin  DĂESCU

          ŞEF   SERVICIU  REGLEMENTARI:                                                                                                                                                                                                                                                      

                 Ing.  Daniela ALEXAN

 

 

 

 

 

Intocmit: Consilier  dr.Razvan Paulescu