Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Construire complex sportiv, fitness, recuperare şi teren sintetic de minifotbal"

  PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

                                                                   Nr.    din 

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de BALAJ OCTAVIAN, cu domiciliul în localitatea Leheceni, nr. 159, comuna  Cărpinet, judeţul Bihor, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr.15938/29.09.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    AGENŢIA  PENTRU   PROTECŢIA   MEDIULUI   BIHOR

decide,

      urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 26.10.2011 cu proiectul "Construire complex sportiv, fitness, recuperare şi teren sintetic de minifotbal",  propus a fi realizată în localitatea Ştei, str. Vişinilor, nr. 3, judeţul Bihor,nu se supune evaluării impactului asupra mediului  şi nu se supune evaluării adecvate

 Justificarea prezentei decizii:

      Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: 

 -  proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 Proiecte de infrastructură : b) proiecte de dezvoltare ubană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto

- s-a realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinta din data de 26.10.2011 la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

 - în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial,  s-a  stabilit că realizarea acestuia  implică  un impact redus asupra calităţii factorilor de mediu.

- proiectul propune construirea unui complex sportiv P+M , care va cuprinde: la parter bazin cu apă 1,5X 2,5 m cu sistem de recirculare a apei, saună, vestiare, grupuri sanitare, magazie, spaţiu tehnic pentru amplasare centrală pe combustibil solid; la mansardă: fitness, culturism, grupuri sanitare, bar şi miniteren de fotbal .

 Suprafaţa totală a terenului proprietatea beneficiarului este de 1645 mp, din care suprafaţă construită 178,90 mp, suprafaţă construită desfăşurată 357,80 mp, suprafaţă căi acces 90 mp, locuri de parcare 35 mp, spaţii verzi (gazon) 1341 mp.

  Condiţiile de realizare a proiectului:

-  Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor pentru realizarea construcţiei ;

- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.21/10.03.2011, emis de Oraş Ştei, precum şi prevederile avizelor şi acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului ;

 - Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şisubsolului, gestionareadeşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

    -  Titularul proiectului va informa  Agenţia Pentru Protecţia Mediului  Bihor în termenul cel mai scurt despre  orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau   accident care afectează semnificativ mediul.

       La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010.

       Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

               Director executiv

dr. ing. Ovidiu Constantin DĂESCU

 

 

                                                                                     Şef Serviciu Reglementări

                                                                                                ing.  Mihaela CRĂCIUN

 

 

 

 

 

 

   Întocmit:

 cons. Minodora PĂTROC